Forsvarsministerens innledning ved fremleggelsen av Fokus 2022

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen.

Det er svært viktig at så mange som mulig har kunnskap om det som kan true vår sikkerhet.

De ugraderte vurderingene fra etterretnings- og sikkerhetstjenestene skal bidra til dette.

Hensikten er å gi samfunnet innsikt i så mye som mulig av den kunnskapen og de vurderingene som ligger til grunn når regjeringen behandler saker som angår nasjonal sikkerhet.

Etterretningstjenestens Fokus 2022 beskriver forhold utenfor landets grenser som virker inn på våre nasjonale sikkerhetsinteresser.

PSTs nasjonale trusselvurdering vurderer truslene innenfor landets grenser.

I Risiko 2022 vurderer NSM risikoen knyttet til våre skjermingsverdige verdier i lys av truslene som E-tjenesten og PST beskriver.

Den samlede kunnskapen fra alle disse danner er et viktig grunnlag for hvordan myndigheter, og offentlige og private virksomheter bør arbeide videre for å styrke nasjonal sikkerhet.

Alvoret i tjenestenes budskap er stort.

Norge står overfor en mer krevende og alvorlig sikkerhetssituasjon.

Den pågående rivaliseringen mellom stormaktene preger våre omgivelser. Vår geografi og våre verdier har fått fornyet og forsterket betydning for oss selv og for andre.

Trusselbildet er mer sammensatt og uforutsigbart enn på lenge. Enkelte stater er villige til å opptre på bekostning av andre for å nå egne mål.

Som småstat er Norge utsatt, og vår konkurransedyktige industri og kompetanse er av interesse for andre.

Vi lever i et av verdens mest digitaliserte samfunn. Det gjør oss også sårbare.

Justisministeren og NSM vil komme nærmere inn på hva vi må gjøre for å beskytte oss bedre.

Nasjonale sikkerhetsinteresser utfordres direkte og indirekte, hver dag, på tvers av sektorer og samfunnsområder.

Gjennom langsiktige strategier – såkalte sammensatte eller hybride trusler – forsøker særlig Russland og Kina å endre den internasjonale sikkerhetsarkitekturen.

De forsøker å slå sprekker i vestlige samhold og tilrive seg kunnskap og strategiske fordeler uten at de trår over terskelen for direkte væpnet konflikt.

Sammensatte trusler kan fremstå som legitim virksomhet, men utfordrer våre sikkerhetsinteresser.

Vi må alle ta inn over oss at vi står overfor et mer krevende og mer alvorlig utfordringsbilde.

Dette krever tydelig innsats. Fra myndighetene så vel som virksomheter i offentlig og privat sektor.

Det er sammen vi kan øke nasjonal sikkerhet i alle ledd av samfunnets verdikjeder. Det er sammen vi forsvarer Norge best.

Så gir jeg ordet til justis- og beredskapsministeren som vil si mer om dette.