Høring – avvikling av midlertidig deklareringsunntak ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner, og tiltak for å forberede avviklingen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om å avvikle det midlertidige deklareringsunntaket som gjelder ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner fra 1. oktober 2023.

Ved forbrukerkjøp av varer fra utlandet med verdi under 3 000 kroner skal den utenlandske tilbyderen (selger) beregne og betale merverdiavgift. Merverdiavgiften blir da inkludert i salgsprisen og den utenlandske tilbyderen skal registrerer seg i den forenklede VOEC-ordningen (VAT on E-Commerce).

Av hensyn til den administrative belastningen innføring av VOEC-ordningen kunne få for speditører, ble det innført et midlertidig deklareringsunntak for varer med verdi under 350 kroner. Unntaket gjelder for varer hvor opplysninger om den utenlandske tilbyderens VOEC-nummer ikke gis til tollmyndighetene ved innførselen.

Departementet orienterte i Meld St. nr. 2 (2021–2022) om at det i samarbeid med Skatteetaten og Tolletaten, arbeides for å få på plass løsninger som innebærer at det midlertidige deklareringsunntaket kan avvikles.

Høringen omfatter forslag om en plikt for transportørene til elektronisk å gi opplysninger til tollmyndighetene om VOEC-nummeret og en ny ordning med månedsoppgjør for speditørers innbetaling av merverdiavgift for varer med verdi under 3 000 kroner. Det foreslås også noen presiseringer og endringer i praksis for ordningen med samlefortolling. Forslagene i høringsnotatet er i samsvar med tiltakene som det ble redegjort for i Meld. ST. 2 (2021–2022) revidert nasjonalbudsjett 2022 punkt 4.7.

Høringsfristen er 2. mars 2023.

Les mer: