Høyring om avvikling av mellombels deklareringsunnatak for varer med verdi under 350 kroner, og tiltak for å forberede avviklinga

Finansdepartementet sender med dette på høyring forslag om avvikling av mellombels deklareringsunnatak for varer som vert innførte til Norge, med verdi under 350 kroner.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.03.2023

Vår ref.: 22/6116

Finansdepartementet sender med dette på høyring forslag om avvikling av mellombels deklareringsunnatak for varer som vert innførte til Norge, med verdi under 350 kroner.

Høyringa omfattar òg forslag om plikt for transportørane til elektronisk å gje opplysningar til tollstyresmaktene om VOEC-nummeret og ei ny ordning med månadsoppgjer for speditørane si innbetaling av meirverdiavgift for varer med verdi under 3 000 kroner. Det vert òg foreslått nokre presiseringar og endringar i praksis for ordninga med samlefortolling.

Vi vil understreke at den einskilde høyringsinstansen må vurdere om saka bør sendast til underliggjande etatar eller verksemder, tilknytte verksemder, medlemsorganisasjonar e.l.

Høyringsfristen er 1. mars 2023. For å gje høyringsfråsegn gå til høyringa på www.regjeringen.no og bruk den digitale løysinga for høyringsfråsegn ved å klikke på «Send inn høyringssvar». Høyringsfråsegner er offentlege etter offentleglova og vil verte publiserte på nettsidene våre.

Med hilsen

 

Frédéric Wilt  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                             Kjell Saghaug
                                                                                             lovrådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bilimportørenes Landsforening
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
DHL Express (Norway) AS
Finans Norge (FNO)
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Geodis Norway AS
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Kystrederiene
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Magnum NO AS
Morokulien - Grensetjenesten
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Flygerforbund
Norsk kabinforening
Norsk sjøoffiserers forbund
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
NHO logestikk og transport
Posten Norge AS Logestikksenter
Postnord AS
Regelrådet
Regnskap Norge
Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
SMB Norge
Statistisk sentralbyrå
Tolldirektoratet
Transportsentralen A/L
UPS Norway AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet