Høring - NOU 2023: 30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi

Finansdepartementet har i dag sendt frontfagsmodellutvalgets NOU på høring.

Frontfagsmodellutvalget peker på at det inntektspolitiske samarbeidet, i samspill med den økonomiske politikken, har bidratt til en god og balansert utvikling i norsk økonomi over tid. Det er iboende interessemotsetninger i lønnsdannelsen og de spenninger dette skaper forsterkes ved store og uventede omveltninger i økonomien. Etter utvalgets vurdering er koordinert lønnsdannelse gjennom frontfagsmodellen særlig viktig i slike tider. Utvalget slutter opp om frontfagsmodellen, og mener at det er viktig at det inntektspolitiske samarbeidet vedlikeholdes, for å møte de utfordringene vi står overfor.

Bakgrunn:

Frontfagsmodellutvalget ble oppnevnt 27. januar 2023, etter ønske fra partene i arbeidslivet, og har vært ledet av professor Steinar Holden. Utvalget avga sin utredning 15. desember 2023. Utvalget har drøftet praktiseringen av frontfagsmodellen, og om det er utviklingstrekk som kan utfordre modellen. Blant annet skulle utvalget drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer fremover, som høy inflasjon, svak kronekurs og høyere rentenivå, lavere vekstimpulser fra petroleumsvirksomheten, høyere importpriser, klimarelaterte omstillinger og svak produktivitetsvekst, samt hvordan endringer i tilbudet og etterspørselen etter arbeidskraft kan utfordre lønnsdannelsen. Utvalget skulle også gjennomgå forskning og erfaringer med praktiseringen av frontfagsmodellen.

Utvalgets mål har vært å vedlikeholde og bevare det gode samarbeidet mellom partene i arbeidslivet i Norge, og underbygge et godt samspill mellom lønnsdannelsen og den økonomiske politikken.

Høringsfristen er satt til 15. april 2024.