Høring - NOU 2023:30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi

Finansdepartementet sender med dette NOU 2023: 30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi på høring

Status: På høring

Høringsfrist: 15.04.2024

Vår ref.: 22/6839

Finansdepartementet sender med dette NOU 2023: 30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi på høring.

Utvalget ble oppnevnt 27. januar 2023 og har vært ledet av professor Steinar Holden. Utvalget avga sin utredning 15. desember 2023. Utredningen er tilgjengelig her: NOU 2023: 30 - regjeringen.no

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke står på høringslisten, oppfordres også til å komme med høringsinnspill.

Høringsfristen er 15. april 2024. Høringsuttalelse gis ved å benytte den digitale løsningen for høringsuttalelse på www.regjeringen.no. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen
Amund Holmsen e.f.
ekspedisjonssjef

Kari Anne Haugen
underdirektør

Akademikerne
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektbedriftene i Norge AS
ASVL
Barne- og familiedepartementet
Civita
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Fiskebåt
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarsdepartementet
Frischsenteret
Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
Handelshøyskolen BI
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
IKT-Norge
Innovasjon Norge      
Institutt for samfunnsforskning
Justis- og beredskapsdepartementet
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
KS
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kystrederiene
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Manifest tankesmie
Maskinentreprenørenes forbund
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Handelshøyskole
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges lastebileier-Forbund
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Journalistlag
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk tjenestemannslag (NTL)
NTNU
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Olje- og energidepartementet
Oslo kommune
OsloMet
Private Barnehagers Landsforbund
Riksmekleren
Samferdselsdepartementet
SMB Norge
Statistisk sentralbyrå
Tankesmien Agenda
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Tromsø, Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS