Høring om endringer i definisjonen av små foretak i regnskapsloven

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til endringer i definisjonen av små foretak i regnskapsloven. Bakgrunnen er at terskelverdier for kategoriseringer av foretak etter størrelse skal oppjusteres i EUs regnskapsdirektiv for å ta hensyn til inflasjon. Høringsfristen er 29. november.

EUs regnskapsdirektiv kategoriserer foretak og konsern etter størrelse gjennom terskelverdier for salgsinntekt, balansesum og antall ansatte. For å ta hensyn til inflasjon skal EU-kommisjonen minst hvert femte år vurdere, og når det er hensiktsmessig, endre terskelverdiene i regnskapsdirektivet. EU-kommisjonen vedtok 17. oktober 2023 å øke terskelverdiene for salgsinntekt og balansesum med om lag 25 prosent.

Kommisjonens vedtak vil tre i kraft dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har kommet med innvendinger innen to måneder (kan forlenges med to måneder), eller om både Europaparlamentet og Rådet innen perioden på to måneder informerer EU-kommisjonen om at de ikke har innvendinger.

Regnskapsdirektivets definisjon av små foretak og konsern er i Norge gjennomført i regnskapsloven § 1-6. Regnskapsloven benytter ikke de øvrige størrelsesbaserte definisjonene i direktivet, men Verdipapirlovutvalget har i NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering foreslått å innføre direktivets system i regnskapsloven i forbindelse med gjennomføringen av nye regler om bærekraftsrapportering. Utvalgets utredning har vært på høring, og er nå til behandling i Finansdepartementet.

EU-kommisjonens endringsvedtak er markert som EØS-relevant, og Finansdepartementet har i et høringsnotat skissert mulige endringer i regnskaps­loven for å gjennomføre det i Norge. Utkastet til endringer tar utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets forslag. Utkastet til endringer innebærer at flere norske foretak vil defineres som små foretak, og dermed vil kunne benytte de forenklede reglene som i dag gjelder for små foretak i regnskapsloven, herunder unntaket fra plikten om å utarbeide årsberetning. De økte terskelverdiene for store foretak innebærer at færre norske foretak vil bli underlagt krav til bærekraftsrapportering enn det er lagt til grunn i NOU 2023: 15.