Høring – endringer i definisjonen av små foretak i regnskapsloven – gjennomføring av kommisjonsdirektiv som endrer størrelsesgrensene i regnskapsdirektivet

Høring – endringer i definisjonen av små foretak i regnskapsloven – gjennomføring av kommisjonsdirektiv som endrer størrelsesgrensene i regnskapsdirektivet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.11.2023

Vår ref.: 23/4892

EUs regnskapsdirektiv (direktiv 2013/34/EU) artikkel 3 nr. 1 til 7 kategoriserer foretak og konsern etter størrelsesgrenser for salgsinntekt, balansesum og antall ansatte. Direktivets definisjoner av små foretak og konsern i direktivet artikkel 3 nr. 2 og nr. 5 er gjennomført i regnskapsloven § 1-6. Øvrige definisjoner av foretak og konsern etter størrelse i direktivet er ikke gjennomført i regnskapsloven. Verdipapirlovutvalget har i NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering foreslått å gjennomføre de øvrige størrelses­definisjonene i direktivet i regnskapsloven i forbindelse med gjennomføringen av forventede nye EØS-regler om bærekraftsrapportering i norsk rett.

For å ta hensyn til inflasjon skal EU-kommisjonen etter direktivet artikkel 3 nr. 13 minst hvert femte år vurdere, og når det er hensiktsmessig, endre terskelverdiene i regnskapsdirektivet artikkel 3 nr. 1 til 7 gjennom delegerte rettsakter. EU-kommisjonen vedtok 17. oktober 2023 et kommisjonsdirektiv som øker terskelverdiene i euro for salgs­inntekt og balansesum i artikkel 3 nr. 1 til 7 med om lag 25 pst.

Medlemsstatene skal gjennomføre direktivendringene i nasjonal rett senest 12 måneder etter at kommisjonsdirektivet trer i kraft. Medlemsstatene skal gi endringene virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2024 eller senere, men kommisjonsdirektivet åpner for at endringene kan gjøres gjeldende for regnskapsåret 2023. Kommisjons­direktivet er markert som EØS-relevant. Kommisjonsdirektivet vil tre i kraft dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har kommet med innvendinger innen to måneder etter at rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen, jf. regnskapsdirektivet artikkel 49 nr. 5. Fristen kan forlenges med to måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ.

Finansdepartementet har i vedlagte høringsnotat skissert mulige endringer i regnskaps­loven for å gjennomføre kommisjonsdirektivet. Utkastet til endringer tar utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets forslag til lovbestemmelser om kategorisering av foretak og konsern i NOU 2023: 15. Departementet vil ta stilling til utformingen av bestemmelsene om kategorier av foretak og konsern etter størrelse i regnskapsloven lys av innspillene som har kommet i høringen av Verdipapirlovutvalgets utredning.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomhet, tilknyttede virksomhet, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 29. november 2023. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Merk at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider.

Med hilsen

Marius Østli e.f.

avdelingsdirektør

Andreas Marienborg

fagsjef

 

 

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bankenes sikringsfond

Barne- og familiedepartementet

Brønnøysundregistrene

Caritas Norge

Coop Norge SA

Datatilsynet

Deloitte  AS

Den norske advokatforening

Den Norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Econa

Eiendom Norge

Energi Norge

Equinor

EVRY

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finansmarkedsfondet

Finanstilsynet

Fiskebåt

Folketrygdfondet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forening for Finansfag Norge

Fornybar Norge

Forsvarsdepartementet

Forum for Utvikling og Miljø

Handelshøgskolen ved Nord universitet

Handelshøyskolen BI

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes landsforbund

Høgskulen på Vestlandet

IIA Norge

Industri Energi

Initiativ for etisk handel

Juridisk rådgivning for kvinner

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

KnowledgeGroup AS

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunalbanken AS

Konkurransetilsynet

Kpmg AS

KS

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nasdaq OMX Oslo ASA

Nordic Trustee

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges eiendomsmeglerforbund

Norges handelshøyskole

Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Crowdfunding Forening

Norsk Hydro ASA

Norsk Journalistlag

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Sjøoffiserers Forbund

Norsk takst

Norsk Venturekapitalforening

Norsk Økrimforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

NTL-Skatt

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Offshore Norge

Olje- og energidepartementet

Oslo Børs

Oslosenteret

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet LTN

Plan International Norge

Publish What You Pay Norway

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Samferdselsdepartementet

Sivilombudet

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes Forening

SMB Norge

Sparebankforeningen i Norge

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Statsministerens kontor

Stiftelsesforeningen

Storebrand ASA

Støttekomiteen for Vest-Sahara

The Nordic Association of Electricity Traders

The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)

Tietoevry Norge

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Utenriksdepartementet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet