Justerer ordninger for å hjelpe bønder som er rammet av flom og tørke

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) lemper på regelverket for produksjonssviktordningen der det nå kan gis forskudd på 70 prosent. For naturskadeordningen blir dokumentasjonskravene redusert.

Svært mange bønder er i år rammet av tørke og flom. Landbruks- og matministeren var i dag på befaring i Alta der han fikk se områder som var utsatt for tørke.

– Tørken vi opplever her i Nord-Norge skaper naturlig nok stor usikkerhet for mange bønder og bekymring i jordbruket. Det er en bekymring jeg deler. Det har, med rette, vært mye fokus på flommen i media, men jeg er opptatt av at de tørkerammede bøndene i nord også skal bli sett.  

Det er store variasjoner i hvor mye været har skadet avlingene, både mellom landsdeler, internt i landsdeler og helt lokalt. Det ser ut til at det er nok grovfôr i landet, men en utfordring å fordele det.

Hver enkelt bonde gjør en selvstendig vurdering av egen fôrsituasjon og alternative fôrkilder. Tørken i Nord-Norge byr på noen ekstra utfordringer på grunn av store avstander og høyere transportkostnader for fôr.

I forbindelse med befaringen presenterte Pollestad viktige endringer i to ordninger som er relevante for bønder som er rammet.

Befaring
Landbruks- og matminister Geir Pollestad på befaring hos bonde Vegard Hykkerud i Alta i dag. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Økt forskuddsutbetaling i produksjonssviktordningen

I regelverket for produksjonssviktordningen ligger det en mulighet for å kunne få utbetalt inntil 50 prosent av antatt tilskudd som forskudd.

– Vi vil nå øke andelen av tilskuddet man kan få i forskudd på inntil 70 prosent for vekstsesongen 2023. Det er et viktig tiltak for bønder som har hatt store tap og opplever likviditetsproblemer som følge av dette, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Tiltaket gjelder for hele landet.

Endrer dokumentasjonskrav i naturskadeordningen

Landbruks- og matministeren vil fastsette en midlertidig forskrift som lemper på dokumentasjonskravene i naturskadeordningen. Dette gjelder for skader i forbindelse med flomhendelsene i august.

Terskelen heves for hva som kan dokumenteres av skadelidte selv. I tillegg  lempes det på reglene for bruken av anbud ved dokumentasjon av kostnader ved gjenoppretting.

– Dette vil gjøre det enklere for skadelidte å dokumentere naturskaden, noe som også vil gjøre saksbehandlingstiden noe kortere. Tiltakene vi presenterer i dag er en konkret oppfølging av innspillene jeg har fått fra næringen i møter og befaringer sier Pollestad.

Han tar sikte på å fastsette den endrede forskriften i neste uke.

Nye prognoser for avlingsskader

Under befaringen i Alta presenterte Landbruksdirektoratet nye prognoser for søknader og tilskudd ved avlingsskader. For skadeåret 2023 forventes det ca. 6700 søknader og et samlet tilskudd på 565 millioner kroner. Dette er omtrent seks ganger mer enn det som er budsjettert for et normalår.

Kornåker under flomvann i Gudbrandsdalen.
Kornåker under flomvann i Gudbrandsdalen. Foto: Landbruks- og matdepartementet