Landbruks- og matministeren fikk i dag en status etter den krevende avlingssesongen med flom og tørke

Landbruks- og matminister Geir Pollestad møtte i dag blant annet Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving og Kommunenes sentralforbund for en statusoppdatering på den krevende avlingssesongen.

Sommeren og høsten har vært sterkt preget av både tørke, store nedbørsmengder og ekstremværet «Hans». Dette har gitt en krevende vekstsesong og innhøstingsforhold flere steder i landet. Det er likevel store forskjeller mellom de enkelte regionene.

– Det har vært viktig og nyttig med slike statusoppdateringer gjennom denne sesongen som har vært krevende for mange, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Flere nye tiltak

Departementet har hatt løpende kontakt med næringen gjennom sommeren. Som en følge de utfordrende klimatiske forholdene har departementet iverksatt en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen herunder å øke satsene og takene i produksjonssviktordningen, gi forskudd på 70 prosent i produksjonssviktordningen, endre dokumentasjonskravet i naturskadeordningen, midlertidig utvidet bruken av skjønnsmidlene, utsatt frist for overflatespredning av gjødsel, gitt tilskudd for produksjonssvikt for korn som blir avvist eller ikke blir betalt på grunn av dårlig kvalitet og forenklet sakshandlingen av søknader om produksjonssvikt på grovfôr. Disse justeringene ble godt mottatt i møtet.

Flere av aktørene tok også opp på dagens møte hvor belastende denne situasjonen er å stå i.

– Jeg ser at flere bønder sliter i denne krevende situasjonen, og utover vinteren og våren er det viktig at alle gode krefter jobber sammen for å ta vare på de enkeltbøndene som har vært gjennom en krevende situasjon, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.