10 millioner kroner til opprydning av avfall etter flomhendelsene

Flomhendelsene som rammet Sør-Norge høsten 2023 har ført til et stort behov for opprydning. Flomvannet førte med seg store mengder avfall som ligger igjen på både produksjonsarealer, kantsoner, våtmarksområder, verneområder og annen offentlig og privat eiendom. Noe av opprydningskostnadene vil bli dekket av etablerte ordninger, men mye av opprydningsarbeidet på privat grunn må løses på annen måte.

Det er nylig åpnet for bruk av kommunale skjønnsmidler til opprydning på offentlig og privat areal. Dette arbeidet vil skje i regi av kommunen. Regjeringen har nå bevilget 10 millioner kroner til dekning av utgifter til opprydding av avfall for private, hvor opprydningskostnadene ikke dekkes av andre ordninger. Dette vil forankres gjennom en midlertidig tilskuddsordning.

– Regjeringen har besluttet å etablere en midlertidig ordning som vil dekke dokumenterte opprydningskostnader etter flomhendelsene i høst. Ordningen er ment å være et supplement til den utvidede skjønnsmiddelordningen, og dette vil til sammen være et effektivt og viktig bidrag i opprydningsarbeidet, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp). 

Landbruks- og matdepartementet vil i løpet av kort tid sende et forslag om en egen tilskuddsforskrift på høring. Det legges opp til at søknader om tilskudd behandles av statsforvalteren, med Landbruksdirektoratet som klageinstans.

Flom i Gudbrandsdalen
Flom i Gudbrandsdalen. Foto: Landbruks- og matdepartementet