Konferansen "Jordvern i landbruket" 5. desember

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag arrangerer konferansen «Jordvern i landbruket» mandag 5. desember, på FNs dag for jordsmonn.

Internasjonal usikkerhet med krig i Europa og mat-, klima- og energikriser i store deler av verden, viser hvor viktig det er med et bærekraftig og aktivt landbruk i hele Norge. Ikke minst har dette satt jordvernet enda høyere på dagsorden i Norge, og Stortinget har bedt regjeringen om å legge fram en ny jordvernstrategi med et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord og nye, konkrete tiltak for å nå målet.

Regjeringen vil bl.a. se nærmere på hvordan en kan registrere all nedbygging av dyrka jord, og vurdere et måltall for samlet nedbygging. For også på aktive gårdsbruk bygges det ned en del dyrka jord. Dette gjøres bl.a. for å sette opp nødvendige driftsbygninger for å produsere mat. I mange tilfeller er det vanskelig å unngå helt, men noe bør kunne gjøres for å redusere omfanget. Gjenbruk eller rivning av eksisterende bygninger kan være to løsninger. Å bygge høyere eller litt lengre ifra tunet kan være andre løsninger. Hvordan kan forvaltningen og rådgivningstjenesten i større grad bidra til slike løsninger? Og ikke minst, hva kan landbruksnæringen selv gjøre? 

På konferansen vil en si noe om omfanget, årsakene og hvordan en måler denne nedbyggingen, og noe om hvordan forvaltningen behandler denne typen saker. En vil fokusere på mulige løsninger og gode eksempler, både fra landbruksnæringen selv, rådgivningstjenesten og fra forvaltningen.

Målgruppen for seminaret er representanter fra landbruksnæringen og fra statsforvalterne, fylkeskommunene og kommunene.

Konferansen er gratis, og det er fortsatt noen ledige plasser for å delta fysisk på arrangementet. I tillegg kan en delta digitalt via en lenke som ettersendes via e-post.

Tid: Mandag 5. desember fra kl. 10.00-16.00
Sted: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Lenke til påmelding: https://www.deltager.no/register/#/Jordvernilandbruket_1666961810

Kontaktpersoner: 
Anders Tronstad, Landbruks- og matdepartementet (LMD), anders.tronstad@lmd.dep.no

Toril Wikesland, Norges Bondelag (NB), Toril.Wikesland@bondelaget.no

Korntørke lagt på sprengt fjell.
Korntørke lagt på sprengt fjell. Foto: Amund Kind, Vestfold og Telemark Bondelag

PROGRAM (med forbehold om endringer!)

kl. 10:00 Velkommen ved møteleder
(Pål Vidar Sollie, ekspedisjonssjef LMD)
kl. 10:10

Innledning:
- Sandra Borch, landbruks- og matminister
- Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag
- Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og  Småbrukarlag

kl. 11:00 Jordvernets begrunnelser – landbrukets utfordringer, Arne Bardalen, spesialrådgiver NIBIO
kl. 11:35 Landbrukets nedbygging i tall og på kart,
Geir-Harald Strand, spesialrådgiver (NIBIO) og
Geir Inge Gundersen (SSB)
kl. 12.15-13.15 LUNSJ
kl. 13.15 Landbrukets nedbygging i lovgivningen,
Hanne Klægstad, avdelingsdirektør LMD
kl. 13.25 Oppdatering av nasjonal jordvernstrategi,
Brynhild Resell, seniorrådgiver LMD
kl. 13.35 Innspill fra Jordvern Norge,
Hans Huseby, 1. vararepresentant til styret
kl. 13.50 Statsforvalteren i Rogaland,
Hvordan gjør vi det, Anfinn Rosnes, assisterende landbruksdirektør
kl. 14.20-14.35 PAUSE
kl. 14.35 Norsk Landbruksrådgivning,
Hvordan gjør vi det, Bjarne Holm, direktør
kl. 14.55 Fjøssystemer, Hvordan gjør vi det,
Kjetil Olsen, produktansvarlig
kl. 15.10

Noen konkrete eksempler:
- Korntørke, Knut Søyland, Tønsberg
- Melkeproduksjon, Eivind Myrdal, Bergen
- Grisehus, Robert Heum, Tønsberg

kl. 15.50-16.00

Oppsummering ved Sigrid Hjørnegård, generalsekretær Norges Bondelag

Gjenbruk av det gamle fjøset fra siste halvdel av 1800-tallet hos Eivind Myrdal i Bergen.
Gjenbruk av det gamle fjøset fra siste halvdel av 1800-tallet hos Eivind Myrdal i Bergen. Foto: Karl Erik Berge, Bondebladet