Krisepakken til næringslivet som følge av krigen i Ukraina er klar

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Næringsliv som er berørt av Russlands krigføring i Ukraina og medfølgende sanksjoner mot Russland og Belarus kan nå søke om økonomisk støtte.

– Jeg er glad for at de økonomiske tiltakene er godkjent, og at næringsliv nå kan søke om støtte for å komme seg raskere gjennom denne vanskelige situasjonen. Dette er ikke minst et viktig bidrag for å sikre mange lokalsamfunn og bedrifter i Øst-Finnmark som har vært hardt rammet av sanksjonene, sier kommunal- og distriktminister Sigbjørn Gjelsvik.

Russlands krigføring i Ukraina og medfølgende sanksjoner har skapt usikkerhet i deler av næringslivet som er særskilt rettet mot disse markedene. Enkelte bedrifter, særlig i Øst-Finnmark, er hardt rammet av krigen og sanksjonene. For å komme næringslivet i møte, har regjeringen innført støttetiltak. Disse er nå vedtatt av Stortinget og godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

– Regjeringen lytter til næringslivets utfordringer som følge av krigen i Ukraina. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått på plass flere støtteordninger som vil gi næringslivet tiltrengte midler på kort sikt, og bidra til omstilling på lengre sikt. Staten garanterer nå for lån til bedrifter med likviditetsproblemer og bedrifter med omsetningsfall som følge av sanksjonene kan søke om tilskudd, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Rammen for lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge er økt, og det er opprettet en egen lånegarantiordning for bedrifter med likviditetsutfordringer i Eksfin. Videre kan bedrifter med omsetningsfall som følge av krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland og Belarus søke om tilskudd fra Innovasjon Norge I tillegg er det bevilget 50 millioner kroner til lokale støttetiltak som raskt vil kunne iverksettes.

Pakken består av

Støtteordning for bedrifter med omsetningsfall

Regjeringen har etablert en støtteordning på 55 millioner kroner for bedrifter som har omsetningsfall som følge av krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland og Belarus. Ordningen gjelder for bedrifter som hadde minimum 50 pst. av omsetningen fra kunder i Russland, Belarus og Ukraina i 2021, eller i snitt for de tre siste årene. Bedrifter kan få støtte på inntil 80 prosent av omsetningsfallet til russiske, belarusiske og ukrainske kunder i periodene februar-mai og juni-september 2022 i forhold til samme perioder i 2021, samt kostnader til bekreftelser fra revisor eller regnskapsfører, inntil et beløp på 400 000 Euro per konsern. Tilskudd kan gis til bedrifter som har omsetningsfall på minimum 25 000 kroner den enkelte periode. Bedriften kan ikke være underlagt sanksjoner fra Norge eller EU for perioden tilskuddet gis. Ordningen administreres av Innovasjon Norge. Les mer om ordningen og søk her.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen har bevilget ytterligere 50 millioner kroner til Troms og Finnmark Fylkeskommune. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping samt utvikling av næringslivet i regionen. Midlene skal brukes på relevante tiltak i kommunene Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord og Sør-Varanger. Fylkeskommunen har fordelt midlene mellom ordninger i Innovasjon Norge og Siva, kommunale næringsfond, tilretteleggende tiltak for kompetansetilbud i regionen og omstillingsselskapet Sør-Varanger utvikling AS.

PM fra Troms og Finnmark Fylkeskommune: Fordeler 50 millioner til Øst-Finnmark - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

Lånegarantiordning

Regjeringen har opprettet en lånegarantiordning under Eksfin for bedrifter som står overfor likviditetsmangel som følge av de restriktive tiltakene. Formålet med ordningen er at ellers lønnsomme bedrifter som har likviditetsmangel som følge av Russlands krigføring i Ukraina får tilgang til likviditet, og dermed kan tilpasse seg situasjonen. Lånene skal som hovedregel ikke utgjøre mer enn 15 prosent av bedriftenes årlig omsetning de tre siste årene. Garantiordningen dekker 90 prosent av lånet. Staten og bankene tar tap under garantien på like vilkår. Det kan gis garantier for lån på inntil 50 millioner kroner og med løpetid på inntil seks år. Lånene kan brukes til dekning av driftsutgifter og finansiering av investeringer. Kundene må betale en garantiprovisjon i tråd med de midlertidige reglene for offentlig støtte i forbindelse med Ukraina-krisen. Rammen for ordningen er 400 mill. kroner, og det er en tapsavsetning på 30 prosent av rammen. Les mer om ordningen og søk her.

Lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge

Lavrisikolån forvaltet av Innovasjon Norge brukes til å delfinansiere investeringer i bygninger og driftsutstyr, inkludert fiskefartøyer og investeringer i landbruket. En økning av årets utlånsramme med en halv milliard kroner, fra 2,5 mrd. til 3,0 mrd, er et godt tiltak for å bistå næringene som er hardt rammet av krisen. Den utvidede lånerammen er forbeholdt bedrifter i Øst-Finnmark. Innovasjon Norge kan kontaktes for mer informasjon om ordningen.