Kystverkets vurdering av mulige kostnadsreduksjoner for Stad Skipstunnel

I Revidert nasjonalbudsjett orienterte regjeringen om store økninger i kostnadsanslaget for prosjektet Stad skipstunnel. Kystverket ble bedt om å se på mulighetene for å redusere kostnadene, og har nå levert sin vurdering.

Etter Stortingets vedtak våren 2021 om bygging av Stad skipstunnel har prisene på viktige innsatsfaktorer i anleggssektoren økt betydelig. Det har også vært andre prosjekt-spesifikke kostnadsøkninger knyttet til Stad skipstunnel.

Kystverket har tidligere i år utarbeidet en rapport med en oppdatert analyse, som estimerer at kostnadsrammen for prosjektet har økt med 3 milliarder kroner. Kostnads- og usikkerhetsanalysen estimerer at styringsrammen (forventet kostnad) har økt fra 3 450 millioner kroner til 5 652 millioner kroner. Kostnadsrammen har økt fra 4 090 millioner kroner til 7 132 millioner kroner.

Regjeringen har bedt om en vurdering fra Kystverket om prosjektet kan gjennomføres til en lavere kostnad. Nærings- og fiskeridepartementet har nå mottatt Kystverkets vurdering, og er i gang med å gjennomgå denne.

Regjeringen vil komme tilbake med forslag om videre håndtering av saken i statsbudsjettet for 2024.

Kystverkets vurdering: Kystverket - svar på bestilling i supplerende tildelingsbrev nr. 2 - Stad skipstunnel (pdf)

Kystverkets rapport: Kostnads- og usikkerhetsanalyse Stad skipstunnel

Bakgrunn: Stad skipstunnel

Stad skipstunnel er planlagt å bygges i Stad kommune på den smaleste delen av Stadhalvøya, mellom Moldefjorden i vest og Kjødepollen i øst. Tunnelen vil få en lengde på 1 700 meter og være dimensjonert for skip på størrelse med hurtigruteskipet MS Midnatsol og (stor) ringnottråler, dvs. seilingsbredde 21,5 meter, seilingshøyde 33 meter og seilingsdybde 8 meter.

Ved behandlingen av Prop. 97 S (2020-2021) Bygging av Stad skipstunnel vedtok Stortinget våren 2021 at Stad skipstunnel kan bygges innenfor en kostnadsramme på 4 090 millioner kroner. Kostnadsrammen tar høyde for at det er usikkerhet knyttet til kostnadsanslaget for prosjektet. Innenfor denne vedtatte kostnadsrammen er det satt en styringsramme på 3 450 millioner kroner, som tilsvarer den forventede sluttkostnaden for prosjektet.