Revidert nasjonalbudsjett

Konsesjonskraft: Lågare kraftpris - lågare trekk

På grunn av lågare straumprisar føreslår regjeringa å redusere det eittårige trekket til kommunar og fylkeskommunar med ekstraordinært høge konsesjonskraftinntekter. Trekket vert redusert frå 3 milliardar kroner til 865 millionar kroner.

– Regjeringa følger opp det vi heile tida har sagt. Trekket i rammetilskotet skal stå i eit rimeleg høve til dei faktiske inntektene kommunane kan få. Når straumprisane går ned, må også trekket reduserast, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Stortinget vedtok i samband med statsbudsjettet for 2023 eit eittårig trekk i inntekter frå konsesjonskraft frå kommunar og fylkeskommunar med inntekter frå konsesjonskraft i prisområda Austlandet (NO 1), Sørlandet (NO 2) og Vestlandet (NO 5). 

– Kommunar som får ekstraordinært høge inntekter på grunn av høge straumprisar, må framleis dele noko av dette med fellesskapet, men det samla trekket vert langt lågare i lys av dei lågare straumprisane, seier Gjelsvik.

Regjeringa vidarefører modellen som har lege til grunn for trekket. Framleis skal ingen kommunar eller fylke trekkast ved bruttoinntekt under 70 øre/kWh, og taket for beregna strømpris vert sett til 100 øre/kWh. Maks trekk vil etter dette verte 27 øre/kWh i 2023 for den einskilde kommune og fylkeskommune. I tillegg er det tatt omsyn til tidligare inngåtte fastprisavtaler og lokale vedtak om subsidiert straum til innbyggjarar og næringsliv til under 100 øre/kWh, som kommunane har rapportert inn til departementet.

– Ingen kommunar eller fylkeskommunar vil etter dette bli trekt for meir enn 27 øre/kWh, og mange kommunar får eit langt lågare trekk enn dette. Dette viser nettopp styrken i regjeringa sin modell for trekket. Hadde ein i staden valgt å trekke ein tredel av inntektene frå alle kommunar, slik enkelte parti har tatt til orde for, så ville samtlige kommunar no kome dårlegare ut, understrekar Gjelsvik.

Kommunane får framleis monalege inntekter frå kraft i 2023. Om prisane skulle bli endå lågare for 2023 enn lagt til grunn no, kan regjeringa kome attende med ei ny justering av rammetilskotet ved nysalderinga av statsbudsjettet til hausten.

 

  • Det er tatt hensyn til fastpriser som følge av juridisk bindende avtaler eller vedtak om subsidiert strøm til innbyggere eller lokalt næringsliv. Slike avtaler eller vedtak må ha blitt inngått før trekket ble gjort kjent 28. september 2022, og dermed før kommunene og fylkeskommunene kunne rapportere dette inn til departementet.
  • Basert på oppdaterte spotprisanslag for høyprisområdene (NO1, NO2 og NO5), er det for den øvrige konsesjonskraften lagt til grunn en antatt spotpris på 100 øre/kWh i 2023 for alle tre prissoner.
  • Trekket tilsvarer 90 prosent av de anslåtte verdiene utover en gjennomsnittspris på 70 øre/kWh.
  • Den antatte spotprisen på 100 øre/kWh er også lagt inn som et tak ved beregningen av trekket. Eksempelvis vil det for en kommune som har rapportert inn inngåtte fastprisavtaler på over 100 øre/kWh, bli lagt til grunn en pris på 100 øre/kWh, i stedet for den faktiske, avtalte prisen. Trekket skal dermed ikke virke til ugunst for kommunene og fylkeskommunene som frivillig valgte å rapportere sin disponering av kraften.

Fylkeskommunar

Fylkeskommune Mengde  Anslåtte inntekter Beregninger rundt revidert trekk Opprinnelig trekk og endring
  A. Mengde kraft som omfattes av trekket   B. Anslåtte bruttoinntekter etter at det er tatt hensyn til juridiske bindinger og øvrig disponering   C. Anslåtte bruttoinntekter i øre/kWh etter at det er tatt hensyn til juridiske bindinger og øvrig disponering   D. Trekk totalt   E. Trekkgrunnlag (anslåtte bruttoinntekter, men hvor 100 øre/kWh er satt som tak også på jurdiske bindinger og øvrig disponering)   F. Trekk i øre/kWh   G. Bruttoinntekt etter trekk i øre/kWh   H. Trekk som andel av anslått inntekt   Opprinnelig trekk i saldert budsjett 2023   Økning i rammetilskudd 
       (= B / A)       (= D / A)   (= C - F)   (= D / B)     (= I - D) 
  (GWh)  (1 000 kr)   (øre/kWh)   (1 000 kr)   (øre/kWh)   (øre/kWh)   (øre/kWh)   (prosent)   (1 000 kr)   (1 000 kr) 
11 Rogaland                                                      253,0                                                  241 574                                                            95                                                    57 590                                                            95                                                            23                                                            73                                                            24                                                  288 442                                                  230 852
42 Agder                                                      570,3                                                  588 703                                                          103                                                  152 820                                                          100                                                            27                                                            76                                                            26                                                  324 156                                                  171 336
46 Vestland                                                      530,9                                                  505 510                                                            95                                                  119 590                                                            95                                                            23                                                            73                                                            24                                                  187 402                                                    67 812
Totalt                                                   1 354,2                                              1 335 787                                                            99                                                  330 000                                                              24                                                            74                                                            25                                                  800 000                                                  470 000

Kommunar

Kommune Mengde  Anslåtte inntekter Beregninger rundt revidert trekk Opprinnelig trekk og endring
  A. Mengde kraft som omfattes av trekket  B. Anslåtte bruttoinntekter etter at det er tatt hensyn til juridiske bindinger og øvrig disponering C. Anslåtte bruttoinntekter i øre/kWh etter at det er tatt hensyn til juridiske bindinger og øvrig disponering D. Trekk totalt E. Trekkgrunnlag (anslåtte bruttoinntekter, men hvor 100 øre/kWh er satt som tak også på jurdiske bindinger og øvrig disponering) F. Trekk i øre/kWh G. Bruttoinntekt etter trekk i øre/kWh H. Trekk som andel av anslått inntekt Opprinnelig trekk i saldert budsjett 2023 Økning i rammetilskudd
      (= B / A)     (= D / A) (= C - F) (= D / B)   (= I - D)
  (GWh) (1 000 kr) (øre/kWh) (1 000 kr) (øre/kWh) (øre/kWh) (øre/kWh) (prosent) (1 000 kr) (1 000 kr)
1101 Eigersund                                6,4                                                6 416                                                        100                                 1 729                                                      100                              27                                             73                                    27                                   7 731                              6 002
1108 Sandnes                            117,7                                           117 704                                                        100                              31 719                                                      100                              27                                             73                                    27                              141 826                         110 107
1111 Sokndal                                4,8                                                4 790                                                        100                                 1 291                                                      100                              27                                             73                                    27                                   5 772                              4 481
1112 Lund                                6,6                                                6 575                                                        100                                 1 772                                                      100                              27                                             73                                    27                                   7 922                              6 150
1114 Bjerkreim                                0,2                                                   224                                                        100                                      60                                                      100                              27                                             73                                    27                                      270                                 210
1122 Gjesdal                              15,6                                              15 637                                                        100                                 4 214                                                      100                              27                                             73                                    27                                18 842                           14 628
1130 Strand                                7,0                                                6 991                                                        100                                 1 884                                                      100                              27                                             73                                    27                                   8 424                              6 540
1133 Hjelmeland                              90,3                                              45 221                                                          50                                       -                                                          50                               -                                               50                                     -                                           -                                      -  
1134 Suldal                            136,8                                           113 264                                                          83                              15 723                                                        83                              11                                             71                                    14                              124 373                         108 650
1135 Sauda                            117,6                                           154 550                                                        131                              31 680                                                      100                              27                                           105                                    20                              106 979                           75 299
3001 Halden                                1,0                                                1 002                                                        100                                    270                                                      100                              27                                             73                                    27                                   1 207                                 937
3002 Moss                                0,6                                                   648                                                        100                                    175                                                      100                              27                                             73                                    27                                      781                                 606
3003 Sarpsborg                                9,8                                                9 773                                                        100                                 2 634                                                      100                              27                                             73                                    27                                11 776                              9 142
3006 Kongsberg                              16,9                                                2 187                                                          13                                       -                                                          13                               -                                               13                                     -                                  20 415                           20 415
3007 Ringerike                              15,4                                              15 438                                                        100                                 4 160                                                      100                              27                                             73                                    27                                18 603                           14 443
3012 Aremark                                0,3                                                   261                                                        100                                      70                                                      100                              27                                             73                                    27                                      315                                 245
3013 Marker                                   -                                                         -                                                             -                                         -                                                           -                                 -                                                -                                       -                                           -                                      -  
3014 Indre Østfold                              32,9                                              32 928                                                        100                                 8 873                                                      100                              27                                             73                                    27                                39 677                           30 804
3015 Skiptvet                                4,1                                                4 130                                                        100                                 1 113                                                      100                              27                                             73                                    27                                   4 977                              3 864
3026 Aurskog-Høland                                   -                                                         -                                                             -                                         -                                                           -                                 -                                                -                                       -                                        408                                 408
3027 Rælingen                                   -                                                         -                                                             -                                         -                                                           -                                 -                                                -                                       -                                        338                                 338
3028 Enebakk                                   -                                                         -                                                             -                                         -                                                           -                                 -                                                -                                       -                                        676                                 676
3030 Lillestrøm                                2,3                                                2 283                                                        100                                    615                                                      100                              27                                             73                                    27                                10 690                           10 075
3034 Nes                              10,4                                              10 436                                                        100                                 2 812                                                      100                              27                                             73                                    27                                12 575                              9 763
3035 Eidsvoll                                3,7                                                3 684                                                        100                                    993                                                      100                              27                                             73                                    27                                   4 439                              3 446
3036 Nannestad                                0,1                                                      97                                                        100                                      26                                                      100                              27                                             73                                    27                                      116                                   90
3037 Hurdal                                0,2                                                   177                                                        100                                      48                                                      100                              27                                             73                                    27                                      213                                 165
3039 Flå                                0,4                                                   116                                                          26                                       -                                                          26                               -                                               26                                     -                                           -                                      -  
3040 Nesbyen                                6,3                                                1 801                                                          29                                       -                                                          29                               -                                               29                                     -                                           -                                      -  
3041 Gol                              33,9                                              10 013                                                          30                                       -                                                          30                               -                                               30                                     -                                           -                                      -  
3042 Hemsedal                              34,9                                              36 404                                                        104                                 9 396                                                      100                              27                                             77                                    26                                42 655                           33 259
3043 Ål                            100,9                                           100 874                                                        100                              27 183                                                      100                              27                                             73                                    27                              121 548                           94 365
3044 Hol                            218,1                                              85 818                                                          39                                       -                                                          39                               -                                               39                                     -                                           -                                      -  
3045 Sigdal                                1,6                                                   721                                                          46                                       -                                                          46                               -                                               46                                     -                                        104                                 104
3046 Krødsherad                                2,3                                                2 304                                                        100                                    621                                                      100                              27                                             73                                    27                                   2 777                              2 156
3047 Modum                              53,8                                              52 025                                                          97                              12 920                                                        97                              24                                             73                                    25                                59 639                           46 719
3048 Øvre Eiker                                2,0                                                1 959                                                        100                                    528                                                      100                              27                                             73                                    27                                   3 804                              3 276
3050 Flesberg                                8,1                                                8 096                                                        100                                 2 182                                                      100                              27                                             73                                    27                                   9 755                              7 573
3051 Rollag                              10,8                                                6 877                                                          64                                       -                                                          64                               -                                               64                                     -                                           -                                      -  
3052 Nore og Uvdal                              78,2                                              49 537                                                          63                                       -                                                          63                               -                                               63                                     -                                           -                                      -  
3053 Jevnaker                                2,3                                                2 320                                                        100                                    625                                                      100                              27                                             73                                    27                                   2 796                              2 171
3401 Kongsvinger                                8,9                                              13 855                                                        156                                 2 399                                                      100                              27                                           129                                    17                                   7 065                              4 666
3403 Hamar                                0,4                                                   439                                                        100                                    118                                                      100                              27                                             73                                    27                                      529                                 411
3405 Lillehammer                                   -                                                         -                                                             -                                         -                                                           -                                 -                                                -                                       -                                           -                                      -  
3407 Gjøvik                                4,6                                                2 954                                                          65                                       -                                                          65                               -                                               65                                     -                                           -                                      -  
3411 Ringsaker                                7,5                                                4 914                                                          66                                       -                                                          66                               -                                               66                                     -                                           -                                      -  
3413 Stange                                3,7                                                3 730                                                        100                                 1 005                                                      100                              27                                             73                                    27                                   4 494                              3 489
3415 Sør-Odal                                0,8                                                   842                                                        100                                    227                                                      100                              27                                             73                                    27                                   1 014                                 787
3419 Våler                                6,0                                                9 396                                                        156                                 1 627                                                      100                              27                                           129                                    17                                   4 791                              3 164
3420 Elverum                                0,1                                                      69                                                        100                                      19                                                      100                              27                                             73                                    27                                        84                                   65
3421 Trysil                              13,8                                                9 367                                                          68                                       -                                                          68                               -                                               68                                     -                                           -                                      -  
3422 Åmot                              30,3                                              20 540                                                          68                                       -                                                          68                               -                                               68                                     -                                           -                                      -  
3423 Stor-Elvdal                                7,7                                                5 227                                                          68                                       -                                                          68                               -                                               68                                     -                                     9 281                              9 281
3424 Rendalen                              10,4                                                7 034                                                          68                                       -                                                          68                               -                                               68                                     -                                           -                                      -  
3425 Engerdal                                1,1                                                   757                                                          68                                       -                                                          68                               -                                               68                                     -                                     1 344                              1 344
3426 Tolga                                0,0                                                      10                                                        100                                       -                                                        100                               -                                             100                                     -                                          12                                   12
3427 Tynset                                4,1                                                2 816                                                          68                                       -                                                          68                               -                                               68                                     -                                           -                                      -  
3428 Alvdal                              11,8                                                8 029                                                          68                                       -                                                          68                               -                                               68                                     -                                           -                                      -  
3429 Folldal                                9,9                                                6 734                                                          68                                       -                                                          68                               -                                               68                                     -                                           -                                      -  
3430 Os                                   -                                                         -                                                             -                                         -                                                           -                                 -                                                -                                       -                                        549                                 549
3433 Skjåk                               12,7                                              12 670                                                        100                                 3 414                                                      100                              27                                             73                                    27                                15 267                           11 853
3434 Lom                              28,2                                              28 156                                                        100                                 7 587                                                      100                              27                                             73                                    27                                33 927                           26 340
3435 Vågå                                3,2                                                3 230                                                        100                                    870                                                      100                              27                                             73                                    27                                   3 892                              3 022
3436 Nord-Fron                              61,2                                              82 121                                                        134                              16 481                                                      100                              27                                           107                                    20                                36 434                           19 953
3437 Sel                                0,6                                                   569                                                        100                                    153                                                      100                              27                                             73                                    27                                      686                                 533
3438 Sør-Fron                              32,7                                              31 718                                                          97                                 7 930                                                        97                              24                                             73                                    25                                   8 183                                 253
3440 Øyer                                3,7                                                6 681                                                        182                                    988                                                      100                              27                                           155                                    15                                   3 814                              2 826
3441 Gausdal                                   -                                                         -                                                             -                                         -                                                           -                                 -                                                -                                       -                                           -                                      -  
3442 Østre Toten                                3,2                                                3 169                                                        100                                    854                                                      100                              27                                             73                                    27                                   3 818                              2 964
3443 Vestre Toten                                0,2                                                   210                                                        100                                      57                                                      100                              27                                             73                                    27                                      253                                 196
3446 Gran                                2,7                                                2 661                                                        100                                    717                                                      100                              27                                             73                                    27                                   3 206                              2 489
3447 Søndre Land                                1,5                                                1 467                                                        100                                    395                                                      100                              27                                             73                                    27                                   1 768                              1 373
3448 Nordre Land                              39,9                                              32 919                                                          83                                 4 490                                                        83                              11                                             71                                    14                                12 878                              8 388
3449 Sør-Aurdal                              11,0                                                   767                                                             7                                       -                                                            7                               -                                                 7                                     -                                           -                                      -  
3451 Nord-Aurdal                              22,6                                              22 639                                                        100                                 6 101                                                      100                              27                                             73                                    27                                27 279                           21 178
3452 Vestre Slidre                              10,6                                              17 464                                                        165                                 2 859                                                      100                              27                                           138                                    16                                   9 605                              6 746
3453 Øystre Slidre                              30,1                                              12 378                                                          41                                       -                                                          41                               -                                               41                                     -                                           -                                      -  
3454 Vang                              45,0                                              50 883                                                        113                              12 126                                                      100                              27                                             86                                    24                                27 335                           15 209
3805 Larvik                                0,2                                                   198                                                        100                                      53                                                      100                              27                                             73                                    27                                      239                                 186
3807 Skien                                4,6                                                4 600                                                        100                                 1 240                                                      100                              27                                             73                                    27                                   5 543                              4 303
3808 Notodden                              25,5                                              40 159                                                        158                                 6 863                                                      100                              27                                           131                                    17                                20 699                           13 836
3814 Kragerø                                7,4                                                7 377                                                        100                                 1 988                                                      100                              27                                             73                                    27                                   8 889                              6 901
3815 Drangedal                                1,9                                                1 867                                                        100                                    503                                                      100                              27                                             73                                    27                                   2 250                              1 747
3816 Nome                              20,0                                              20 017                                                        100                                 5 394                                                      100                              27                                             73                                    27                                24 119                           18 725
3817 Midt-Telemark                                0,0                                                       -                                                          100                                       -                                                        100                               -                                             100                                     -                                           -                                      -  
3818 Tinn                            142,4                                           107 899                                                          76                                 7 389                                                        76                                5                                             71                                       7                                38 147                           30 758
3819 Hjartdal                              29,2                                              22 042                                                          76                                 1 458                                                        76                                5                                             71                                       7                                   7 576                              6 118
3820 Seljord                              31,8                                              24 060                                                          76                                 1 592                                                        76                                5                                             71                                       7                                   8 270                              6 678
3821 Kviteseid                              11,2                                                8 485                                                          76                                    561                                                        76                                5                                             71                                       7                                   2 915                              2 354
3822 Nissedal                              27,3                                              20 616                                                          76                                 1 365                                                        76                                5                                             71                                       7                                   7 090                              5 725
3823 Fyresdal                              39,1                                              29 539                                                          76                                 1 955                                                        76                                5                                             71                                       7                                10 155                              8 200
3824 Tokke                              76,3                                              49 925                                                          65                                       -                                                          65                               -                                               65                                     -                                  24 527                           24 527
3825 Vinje                            201,0                                           148 074                                                          74                                 6 624                                                        74                                3                                             70                                       4                                46 478                           39 854
4202 Grimstad                                6,9                                                8 023                                                        116                                 1 870                                                      100                              27                                             89                                    23                                   4 956                              3 086
4203 Arendal                                8,6                                                9 941                                                        116                                 2 318                                                      100                              27                                             89                                    23                                   6 136                              3 818
4204 Kristiansand                                0,6                                                   570                                                        100                                    154                                                      100                              27                                             73                                    27                                      687                                 533
4205 Lindesnes                              17,2                                              19 851                                                        116                                 4 628                                                      100                              27                                             89                                    23                                12 252                              7 624
4207 Flekkefjord                              11,7                                              13 549                                                        116                                 3 159                                                      100                              27                                             89                                    23                                13 490                           10 331
4214 Froland                              21,4                                              24 765                                                        116                                 5 774                                                      100                              27                                             89                                    23                                15 282                              9 508
4216 Birkenes                                3,3                                                3 819                                                        116                                    891                                                      100                              27                                             89                                    23                                   2 360                              1 469
4217 Åmli                              16,4                                              19 003                                                        116                                 4 430                                                      100                              27                                             89                                    23                                11 729                              7 299
4218 Iveland                              14,8                                              17 138                                                        116                                 3 996                                                      100                              27                                             89                                    23                                10 575                              6 579
4219 Evje og Hornnes                                3,5                                                4 024                                                        116                                    938                                                      100                              27                                             89                                    23                                   2 481                              1 543
4220 Bygland                              28,8                                              33 234                                                        116                                 7 748                                                      100                              27                                             89                                    23                                20 509                           12 761
4221 Valle                              40,0                                              46 208                                                        116                              10 773                                                      100                              27                                             89                                    23                                28 514                           17 741
4222 Bykle                              95,6                                           110 446                                                        116                              25 750                                                      100                              27                                             89                                    23                                44 815                           19 065
4223 Vennesla                              28,9                                              33 426                                                        116                                 7 793                                                      100                              27                                             89                                    23                                20 626                           12 833
4224 Åseral                              42,6                                              49 225                                                        116                              11 476                                                      100                              27                                             89                                    23                                30 376                           18 900
4225 Lyngdal                                3,1                                                2 870                                                          93                                    634                                                        93                              21                                             72                                    22                                      654                                   20
4226 Hægebostad                                0,2                                                   255                                                        116                                      60                                                      100                              27                                             88                                    24                                      159                                   99
4227 Kvinesdal                              98,1                                           113 406                                                        116                              26 438                                                      100                              27                                             89                                    23                                69 585                           43 147
4228 Sirdal                            106,3                                              59 894                                                          56                                       -                                                          56                               -                                               56                                     -                                           -                                      -  
4611 Etne                              20,1                                              18 160                                                          90                                 3 670                                                        90                              18                                             72                                    20                                17 547                           13 877
4617 Kvinnherad                            160,5                                           238 227                                                        148                              43 250                                                      100                              27                                           121                                    18                              131 508                           88 258
4618 Ullensvang                            218,3                                           124 843                                                          57                                       -                                                          57                               -                                               57                                     -                                  29 790                           29 790
4619 Eidfjord                              33,8                                              24 671                                                          73                                    931                                                        73                                3                                             70                                       4                                16 017                           15 086
4620 Ulvik                              26,3                                              17 983                                                          69                                       -                                                          69                               -                                               69                                     -                                           -                                      -  
4621 Voss                              72,3                                              72 265                                                        100                              19 474                                                      100                              27                                             73                                    27                                87 075                           67 601
4622 Kvam                              60,9                                              34 715                                                          57                                       -                                                          57                               -                                               57                                     -                                  12 422                           12 422
4623 Samnanger                              22,3                                              17 009                                                          76                                 1 244                                                        76                                6                                             71                                       7                                   8 169                              6 925
4624 Bjørnafjorden                                7,1                                                7 100                                                        100                                 1 913                                                      100                              27                                             73                                    27                                   8 555                              6 642
4628 Vaksdal                              70,5                                              70 472                                                        100                              18 991                                                      100                              27                                             73                                    27                                84 915                           65 924
4629 Modalen                                9,6                                                   360                                                             4                                       -                                                            4                               -                                                 4                                     -                                           -                                      -  
4630 Osterøy                                2,2                                                2 222                                                        100                                    599                                                      100                              27                                             73                                    27                                   2 678                              2 079
4631 Alver                                0,9                                                   909                                                        100                                    245                                                      100                              27                                             73                                    27                                   1 096                                 851
4634 Masfjorden                              39,4                                              39 400                                                        100                              10 617                                                      100                              27                                             73                                    27                                47 475                           36 858
4635 Gulen                                5,2                                                5 180                                                        100                                 1 396                                                      100                              27                                             73                                    27                                   6 242                              4 846
4638 Høyanger                              49,4                                              49 378                                                        100                              13 306                                                      100                              27                                             73                                    27                                54 048                           40 742
4639 Vik                              71,5                                              66 759                                                          93                              14 993                                                        93                              21                                             72                                    22                                49 288                           34 295
4640 Sogndal                              21,8                                              32 081                                                        147                                 5 870                                                      100                              27                                           120                                    18                                21 082                           15 212
4641 Aurland                            126,0                                              61 071                                                          48                                       -                                                          48                               -                                               48                                     -                                           -                                      -  
4642 Lærdal                              85,8                                              67 800                                                          79                                 6 953                                                        79                                8                                             71                                    10                                92 376                           85 423
4643 Årdal                            111,6                                              10 000                                                             9                                       -                                                            9                               -                                                 9                                     -                                           -                                      -  
4644 Luster                            197,0                                           118 000                                                          60                                       -                                                          60                               -                                               60                                     -                                  17 703                           17 703
5025 Røros                                   -                                                         -                                                             -                                         -                                                           -                                 -                                                -                                       -                                           -                                      -  
Totalt                        4 163,0                                        3 452 812                                                          83                            535 000                                13                                             70                                    15                           2 200 000                      1 665 000