Legger frem storsatsing på norsk maritim eksport

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Tirsdag 2. mai lanserte fiskeri- og havministeren og næringsministeren den andre eksportsatsingen i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Satsingen består av ti tiltak, og er et offentlig-privat samarbeid som skal bidra til å øke eksportinntektene for skipsverft, utstyrs- og tjenesteprodusentene med 51 pst. innen 2030.

- Norge skal styrke sin posisjon som en ledende global aktør innenfor nye og grønne maritime løsninger og tjenester, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Store ambisjoner

Regjeringen har som mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent. For å nå eksportmålet har regjeringen lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer», en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet forener krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Satsingen på den maritime sektoren ble foreslått av Nasjonalt eksportråd, og er den andre satsingen i eksportreformen.  

– Maritim næring er ei fantastisk næring, med store muligheter. Dette er rett satsing på riktig tidspunkt. Målene for den maritime satsingen er ambisiøse og kommer fra næringslivet selv. Innen 2030 skal vi øke eksportinntektene med 51 pst. fra 85 mrd. i 2021 til 128 mrd. Den globale maritime bransjen endrer seg raskt i takt med det grønne skiftet. Omstillingen vil gi store muligheter for mer eksport av norske maritime løsninger for norske bedrifter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Tidspunktet for å lansere en norsk maritim eksportstrategi er nå. Vi må posisjonere oss i det globale markedet for å sikre oss arbeidsplasser og eksportinntekter mange år frem i tid. Lykkes vi dette tiåret, lykkes vi de neste femti, sier Vestre.

Sterk posisjon og profil i utvalgte markeder

Regjeringen setter av 25 til 50 millioner kroner til satsingen innen utgangen av 2023. De viktigste tiltakene i satsingen er styrking av det det eksportrettede virkemiddelapparatet i utvalgte segmenter og markeder som skal bidra til at norske bedrifter vinner kontrakter i disse markedene.

Satsingen skal også jobbe målrettet med å styrke den norske maritime bransjen sin internasjonale posisjon som en ledende aktør på nye og grønne maritime løsninger og tjenester. For å støtte dette arbeidet skal det utarbeides et fellesbudskap med en tilhørende kommunikasjons-strategi og midler for bransjen.

Eksportsatsingen «mer og grønnere maritim eksport» er et offentlig-privat samarbeid med bidrag både fra staten og næringslivet. Satsingen følges opp og videreutvikles i tett samarbeid med næringslivet.

Ti tiltak for økt maritim eksport

Regjeringen har lansert ti tiltak for å øke maritim eksport. Disse kan deles inn tre kategorier: Vi skal bli flinkere på å selge inn norske maritime løsninger, vi skal satse på eksportnettverk i utpekte områder i verden, og vi skal bli mer koordinerte i vår felles innsats inn mot utenlandske markeder.

 1. Etablere eksportnettverk og kartlegging av konkrete markedsmuligheter. 
 2. Opprette program for merkevarebygging, posisjonering og eksporttrening. 
 3. Utvikle spisset områdesatsing for Singapore og Sørøst-Asia. 
 4. Etablere tematisk satsing på fartøy til havvind og offshore i Nord-Europa. 
 5. Etablere tematisk satsing på cruiseskipmarkedet i USA og Europa. 
 6. Opprette program for grønt maritimt skifte i tilknytning til EU Fit for 55. 
 7. Styrke "Team Norway" gjennom strategisk internasjonalt myndighetsarbeid. 
 8. Bidra med eget tilskudd til leverandørutvikling for innovative maritime løsninger.
 9. Benytte det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy. 
 10. Styrke finansieringsløsninger for norsk skipsbygging.

 • Regjeringen har etablert Nasjonalt eksportråd som gir råd og innspill til næringsministeren og utformer forslag til større strategiske eksportsatsinger. Rådet består av representanter fra næringslivet og partene i arbeidslivet.
 • Regjeringen har etablert et sekretariat for Nasjonalt eksportråd, hvor representanter fra partene i arbeidslivet, relevante departementer og virkemiddelaktører bidrar. Dette samarbeidet er en nyvinning, som sikrer at næringslivet og partene er med i hele økosystemet rundt eksportsatsningen.
 • Regjeringen har etablert en søknadsbasert ordning i Innovasjon Norge hvor bedrifter kan søke om støtte til å delta på messer og felles næringsfremmeaktiviteter.
 • Regjeringen har gitt Eksportfinansiering Norge (Eksfin) et bredere mandat, for å bidra til økt eksport og eksportrettede investeringer. Eksfin kan med dette gi lån til eksportrettede investeringer og finansiere klimaprosjekter med eksportpotensial i Norge. Det åpnes også for finansiering av bunnfaste vindkraftprosjekter offshore, på lik linje med flytende vindkraftprosjekter.
 • Regjeringen vil etablere et nytt nasjonalt merkevareprogram – «Made in Norway» – gjennom utvikling av et nasjonalt kompetanseprogram og mer effektive verktøy som setter næringer, klynger og bedrifter i stand til å ta internasjonale posisjoner gjennom den styrken Norge som merkevare representerer.
 • På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, har Menon Economics og Arntzen de Besche levert en utredning om det EØS-rettslige handlingsrommet vedrørende offentlige anskaffelser av skip. Saken er til vurdering.
 • Regjeringen vil inngå i klimapartnerskap med maritim sektor. Første møtet med aktører i marin og maritim næring ble avholdt 21. april.

Hele Norge eksporterer er en eksportreform hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet.

Reformen ble lansert 10. mars 2022 av næringsminister Jan Christian Vestre og inneholder flere tiltak med mål om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.

 • Den første eksportsatsingen på havvind ble lansert 1. desember 2022, og inkludert flere omfattende tiltak som skal bidra til at Norge skal bli en verdens ledende havvindaktør innen 2030.

Medlemmer av prosjektstyre for den maritime eksportsatsingen

Nils Magne Fjereide  (leder)

Silje Smådal, (Havyard)

Espen Gjerde, (Wilhelmsen New Energy)

An-Magritt Tinlund Ryste, (Kongsberg Maritime AS)

Amrit Bhullar, (Vard Group AS)

Olav Lie, (LO)

Stål Heggelund, (Norsk Industri)