Legger frem toårsrapport for Hele Norge eksporterer med rekordsterke tall for norsk fastlandseksport

Hele Norge eksporterer er regjeringens program for å øke norsk eksport. Det er så langt etablert flere strategiske eksportsatsninger og en rekke ordninger som skal hjelpe små, mellomstore og store bedrifter ut i verden.

Næringsministeren under fremleggelsen av Hele Norge eksporterer 2022-2024
Næringsminister Jan Christian Vestre markerer to år med eksportreformen Hele Norge eksporterer. Foto: NFD / David Berg Tvetene

– Eksporten av varer fra fastlandet har økt med over 30 prosent de to siste årene. I 2023 var eksporten av tradisjonelle varer rekordhøy og det er helt i tråd med ambisjonene vi har for norsk næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

I dag markerer næringsministeren to år med eksportreformen Hele Norge eksporterer. Reformen skal bidra til å oppfylle eksportmålet fra Hurdalsplattformen om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.

– Satsingene skal gjøre det lettere for norske bedrifter å utmerke seg internasjonalt. Ambisjonene er høye, og de speiler næringslivets egne mål. Det er ingenting som tilsier at norske bedrifter ikke skal være best i klassen. Vi deltar i VM, ikke i kretsmesterskapet, sier Vestre.

– Vi har satt i gang en rekke tiltak for å støtte opp under eksportmålet. Hele Norge eksporterer bidrar til sektorspesifikke tiltak for eksportfremme, en forsterket eksportkultur, målrettede ordninger for å avlaste risiko og en sterkere og stoltere norsk merkevare, sier Vestre.

Styrking av norsk eksport

Hele Norge eksporterer skal bidra til økt verdiskapende eksport i hele næringslivet. I tillegg etableres det 5-10 nasjonale strategiske satsninger etter innspill fra Nasjonalt eksportråd, næringslivet og partene i arbeidslivet. Satsingene har som mål å styrke norske bedrifters posisjon på det internasjonale markedet.

Etter to år med eksportreformen er det foreløpig lansert fire satsninger:

 • Havvind (lansert 1. desember 2022): Syv tiltak for å muliggjøre en ambisiøs satsing med mål om å ta 10 prosent av det globale havvindmarkedet innen 2030, gjennom styrking av det eksportrettede virkemiddelapparatet, utvikling av en felles merkevare, og et eget kompetanseprogram.
 • Maritim industri (lansert 2. mai 2023): Ti tiltak skal bidra til å øke eksportinntektene for blant annet skipsverft, teknologibedrifter og utstyrs- og tjenesteprodusenter med 51 prosent innen 2030.
 • Helsenæring (lansert 9. februar 2024): Femten tiltak skal bidra til å øke eksporten fra helsenæringen fra 22 milliarder til 50 milliarder innen 2030, med felles eksportfremstøt mot viktige markeder og bunting av digitale produkter.
 • Vareproduksjon og design (lansert 21. februar 2024): Syv tiltak skal bidra til å øke eksporten fra bedrifter innen vareproduksjon og design, blant annet gjennom styrking av det eksportrettede virkemiddelapparatet og gjennomføring av felles eksportfremstøt.

En femte eksportsatsing innen reiseliv er under utarbeidelse og forventes å bli lansert før sommeren.

– To år med Hele Norge eksporterer har ikke bare bidratt til betydelige eksportsatsinger, men også etablert fundamentet for økt internasjonal suksess for norske bedrifter. Vi ser frem til fortsatt samarbeid med næringslivet om å styrke Norges posisjon som en ledende eksportnasjon, sier Vestre.

38 tiltak for å øke eksporten

Næringsministeren fremhever fem viktige milepæler som et resultat av eksportreformen:

 • Ny eksportkultur der en samarbeider om økt eksport: Myndigheter, partene i arbeidslivet, næringslivet og virkemiddelapparatet samarbeider om å utforme offensive tiltak i utlandet gjennom Team Norway, og å styrke og effektivisere arbeidet med eksport.
 • 38 konkrete tiltak: Regjeringen har lansert 38 konkrete tiltak basert på innspill fra Nasjonalt eksportråd, med en total bevilgning på over 170 millioner kroner. Disse tiltakene skal støtte norske bedrifter i å vinne kontrakter internasjonalt.
 • Økt tilgang til eksportrettet kapital: Gjennom reformen har regjeringen utvidet rammene og låne- og garantimandatet til Eksportfinansiering Norge (Eksfin) slik at flere bedrifter kan søke om risikoavlastning.
 • Den offisielle merkeordningen Made in Norway skal styrke norske bedrifters internasjonale posisjoner gjennom den anerkjennelsen Norge som merkevare representerer.
 • Støtteordning for eksportfremstøt: En tilskuddsordning rettet mot små og mellomstore norske bedrifter, som gir støtte til å vise frem konkurransedyktige grønne løsninger internasjonalt, senker terskelen for at flere småbedrifter tar steget ut på det internasjonale markedet.

HELE NORGE EKSPORTERER

Hele Norge eksporterer

 • Hele Norge eksporterer er regjeringens eksportreform og ny modell for eksportfremmesatsinger som ble lansert av næringsministeren i mars 2022.
 • Formålet med reformen er å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.
 • Gjennom eksportreformen samarbeider myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet (som Innovasjon Norge, Eksportfinansiering Norge og Sjømatrådet). Det danner en felles eksportkultur hvor alle bidrar aktivt til å nå eksportmålet.
 • Regjeringen har etablert Nasjonalt eksportråd som gir råd og innspill til næringsministeren og utformer forslag til større strategiske eksportsatsinger. Rådet består av representanter fra næringslivet og partene i arbeidslivet.
 • Regjeringen har etablert et sekretariat for Nasjonalt eksportråd, hvor representanter fra partene i arbeidslivet og relevante departementer bidrar. Dette samarbeidet er en nyvinning, som sikrer at næringslivet og partene er med i samarbeidet om eksportsatsningen.
 • Les mer om Hele Norge eksporterer her