Meld. St. 1 (2017–2018) Nasjonalbudsjettet 2018 og Prop. 1 S (2017-2018) Statsbudsjettet 2018 (Gul bok) – Rettebrev

Rettebrev - Nasjonalbudsjettet og Statsbudsjettet 2018

Det vises til de foreløpige utgavene av Meld. St. 1 (2017–2018) Nasjonalbudsjettet 2018 og Prop. 1 S (2017–2018) Statsbudsjettet 2018 (Gul bok).

Feil i Meld. St. 1 (2017–2018):

Avsnitt 1, side 11
Under omtalen av «En enklere hverdag for folk flest» står det:
«Regjeringen foreslår 612 mill. kroner til nye IKT- og digitaliseringstiltak i 2018.»

Det skulle stått:
«Regjeringen foreslår 588 mill. kroner til nye IKT- og digitaliseringstiltak i 2018.»

Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets Prop. 1 S (2017-2018), s. 22-23, for en nærmere omtale av nye IKT- og digitaliseringstiltak i 2018.

Avsnitt 3.1.5, side 57
I figur 3.8 er det en feil i forklaringen inne i figuren. Området som er skravert med den lyseste gråfargen er i forklaringen oppgitt til «50%», mens området som er skravert med den mørkeste gråfargen er oppgitt til «90%». Det skulle ha vært omvendt.

Avsnitt 3.2.1, side 62
I figur 3.11 B og 3.11D står år 2010 oppført to ganger på tidsaksen. Siste oppføring skal være 2016.

Avsnitt 4.4, side 93
I andre avsnitt står det:
«Fradrag og beløpsgrenser mv. i den generelle satsstrukturen i personbeskatningen er i referansesystemet i hovedsak justert til 2017-nivå ...».

Det skulle stått:
«Fradrag og beløpsgrenser mv. i den generelle satsstrukturen i personbeskatningen er i referansesystemet i hovedsak justert til 2018-nivå ...».

Avsnitt 4.4, side 95
I setningen etter tabell 4.1 står det:
«Tabell 4.2 viser anslagene på bokførte skatte- og avgiftsinntekter for 2017 samt anslag for 2016 og regnskapstall for 2015, fordelt på kapittel og post.»

Det skulle stått:
«Tabell 4.2 viser anslagene på bokførte skatte- og avgiftsinntekter for 2018 samt anslag for 2017 og regnskapstall for 2016, fordelt på kapittel og post.»

Avsnitt 5.2.2, side 112
I første avsnitt under overskriften «Offentlige anskaffelser» står det:
«I 2016 utgjorde offentlige innkjøp 413 mrd. kroner, eksklusiv oljesektoren».

 Det skulle stått:
«I 2015 utgjorde offentlige innkjøp 413 mrd. kroner, eksklusiv oljesektoren».

Feil i Prop. 1 S (2017–2018) Statsbudsjettet 2018 (Gul bok):

 Avsnitt 2.5, side 34:
Under omtalen av programområde 30 Helsetjenester, folketrygden står det:
«Refusjon av legemidler på blå resept er den største utgiften på stønadsbudsjettet for helsetjenester, med et utgiftsanslag på om lag 102 mrd. kroner for 2018.» 

Det skulle stått:
«Refusjon av legemidler på blå resept er den største utgiften på stønadsbudsjettet for helsetjenester, med et utgiftsanslag på om lag 10,2 mrd. kroner for 2018.»

Avsnitt 5.3, side 70:
Under omtalen av utgiftsveksten under folketrygden står det:
«Utgiftene til sykepenger ventes å øke med 13 mrd. kroner i løpet av treårsperioden som følge av økt sysselsetting.»

Det skulle stått:
«Utgiftene til sykepenger ventes å øke med 1,3 mrd. kroner i løpet av treårsperioden som følge av økt sysselsetting.»

Med hilsen 

Siv Jensen

Til toppen