Statsbudsjettet 2023

Regjeringen vil kutte utslipp gjennom mer penger til Enova

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Enova er et viktig virkemiddel for teknologiutvikling og markedsintroduksjon av klima- og energiløsninger. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Enova med 500 millioner kroner i 2023.

Den økte bevilgningen kan for eksempel bidra til økt innsats for utslippsreduksjoner i industrien som ikke er omfattet av klimakvotene, og i transportsektoren. Sammen med økningen i 2022, har regjeringa nå styrket Enova med rundt 1,2 milliarder kroner. Samlet blir det foreslått en bevilgning til Enova på 4,5 milliarder kroner i 2023.

– Enova er spesialverktøyet i den klimapolitiske verktøykassen vår. På veien mot 2030 trenger vi solide utslippskutt blant annet i industrien og transportsektoren. Her vil en økt bevilgning til Enova spille en viktig rolle. Det er med på å sikre nødvendig fart på omstillingen av økonomien, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Den økte bevilgningen gjør det mulig for Enova å styrke innsatsen blant annet for elektrifisering av skip, tungtransport og anleggsmaskiner, og utslippsreduksjoner i industri som ikke er omfattet av kvotesystemet. Samlet blir det foreslått en bevilgning til Enova på 4,5 milliarder kroner i 2023.

– Gjennom Enova bidrar vi med viktig risikoavlasting til aktører som går foran og utvikler og tar i bruk nye klima- og energiløsninger. Dette kan også bane vegen også for andre aktører, slik at de kan investere i bedre og billigere løsninger. På denne måten kan omstillingen i Norge skje raskere, sier Eide.

Enova er en spydspiss i å støtte senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon av klima- og energiløsninger. Utover de direkte utslippsresultatene fra prosjektene som Enova støtter, vil støtten også medvirke til teknologiutvikling og markedsendring, noe som vil utløse ytterligere utslippsreduksjoner på lengre sikt.

Pengene skal forvaltes i samsvar med målene og føringene i styringsavtalen mellom Enova og Klima- og miljødepartementet.  Enova har stor faglig frihet og fleksibilitet til å utforme ordninger, og gi tilsagn til prosjekt, slik at pengene blir benyttet mest mulig effektivt.

Regjeringen er opptatt av at husholdninger med lave inntekter også skal ha mulighet til å få energioppgradert sine boliger, Enova har derfor i 2022 hatt i oppdrag å støtte energioppgradering i kommunale boliger. Fra 2023 foreslår regjeringen at Husbanken får i oppdrag å støtte energitiltak for husholdninger med lave inntekter. 200 millioner kroner av Enova sin årlige bevilgning øremerket husholdninger og forbrukere er foreslått overført til Husbanken for å finansiere ordningen.