Pressemeldinger

Mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Oppgradering av vann- og avløpsnettet vil kreve store investeringer, men en ny studie viser at det er mulig å kutte kostnader når vann- og avløpssystemene skal fornyes de kommende årene. Ny organisering, økt kompetanse og riktig bruk av teknologi og arbeidsmetoder er nøkkelfaktorer, ifølge studien.

Mulighetsstudien for vann og avløpssektoren er utarbeidet av Oslo Economics, Cowi AS og Kinei AS på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten er bestilt på bakgrunn av at sektoren må gjøre betydelige investeringer de neste årene for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i vann- og avløpsnettet.

Vann- og avløpssektoren ivaretar samfunnskritiske funksjoner, og er avgjørende for helse og miljø.  Det er ikke minst viktig at alle kan få rent vann i kranene og at avløpsvannet ikke forurenser omgivelsene.

I dag har den enkelte kommune ansvar for å sikre gode drikkevann- og avløpstjenester til sine innbyggere. Dessverre har det over flere år utviklet seg et vedlikeholdsetterslep i vann- og avløpsnettet, og mange kommuner sliter med å ta igjen dette etterslepet

For å ta igjen etterslepet på vann- og avløpsnettet på en effektiv måte, viser studien at vann- og avløpsorganisasjonene bør styrkes for å være bedre i stand til å bruke riktige teknologier og arbeidsmetoder. For å utnytte disse mulighetene må kommunene sikre rett kompetanse, og særlig små kommuner sliter i dag med tilgang til kompetanse og at fagmiljøene er små. For å løse sektorens utfordring, vurderer studien at det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme vil være regional organisering av de kommunale vann- og avløpsenhetene kombinert med mer statlig systematisk styring av sektoren.   

  • Det er viktig å redusere de store investeringsbehovene i vann- og avløpssektoren de kommende årene. Denne studien er et godt bidrag inn i det arbeidet. Vi vil nå vurdere forslagene i rapporten og komme tilbake til hvordan vi skal følge opp, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.
  • En god avløpshåndtering er viktig for miljø- og helse, men det er ikke tvil om at vann- og avløpssektoren står overfor store utfordringer. Klima- og miljødepartementet vil sammen med de andre departementene gå grundig gjennom funnene og vurdere hvordan vi best kan følge opp studien, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
  • Selv om befolkningen i all hovedsak har tilgang på trygt drikkevann, utgjør dårlig ledningsnett en alvorlig trussel dersom ikke utskiftingstakten økes. Mulighetsstudien vil være et viktig grunnlag i regjeringens videre arbeid for en helsemessig trygg og sikker vannforsyning også i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.