Næringsministeren mottok utredning fra Investeringskontrollutvalget

Regjeringen har tatt flere grep for å forbedre kontrollen med økonomisk aktivitet som kan utfordre Norges nasjonale sikkerhetsinteresser. Regjeringen har etablert nye retningslinjer, kontaktpunkter og en interdepartemental samarbeidsmekanisme. Regjeringen har også satt ned investeringskontrollutvalget, som i dag leverte sin innstilling til næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsministeren mottar rapport fra utvalgslederen. Foran blå plakat med regjeringslogoen.

Last ned flere bilder fra overrekkelsen (Flickr)

Næringsministeren mottok NOU 2023: 28 Investeringskontroll – En åpen økonomi i en usikker tid fra utvalgsleder Per Sanderud. Det regjeringsoppnevnte utvalget foreslår blant annet at det bør lages en ny lov om investeringskontroll.

Norge er en åpen økonomi og det skal vi også fortsette å være i fremtiden. Men vi må ta innover oss de endrede sikkerhetspolitiske realitetene. Vi trenger gode verktøy for å håndtere de sikkerhetsutfordringene som følger av å ha en åpen økonomi, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Styrket eierskapskontroll

I 2023 gjennomførte regjeringen endringer som styrker eierskapskontrollen i sikkerhetsloven. I tillegg har regjeringen ønsket å få belyst om det er behov for ytterligere regelverk eller en ordning for å kontrollere utenlandske investeringer i foretak som ikke er underlagt sikkerhetsloven.

Investeringskontrollutvalget anbefaler at myndighetene gjennomfører flere tiltak for å forbedre kontrollen med utenlandske investeringer i Norge. Regjeringen vil prioritere tiltak som reduserer sårbarhetene knyttet til handel og økonomisk samarbeid med andre land.

Utvalget mener at dagens norske investeringskontroll har flere svakheter og skiller seg ut når man ser hvordan andre land håndterer risikoen ved utenlandske investeringer. Løsningene som utvalget foreslår vil bidra til å bedre sikkerheten samtidig som Norge forblir et attraktivt land for utenlandske investeringer, sier utvalgsleder Per Sanderud.

1) Det bør etableres en målrettet og forutsigbar meldeordning for utenlandske investeringer i sikkerhetssensitive sektorer

2) Det bør etableres en dedikert myndighet på etatsnivå for effektiv behandling av saker

3) Meldeordningen og prosess for behandling av meldinger bør reguleres i en ny lov om investeringskontroll

4) Det bør etableres et nært samarbeid med EU og andre nære handelspartnere om investeringskontroll

Meldeordning for utenlandske investeringer og egen lov

Utvalget anbefaler at det etableres en målrettet og forutsigbar meldeordning for utenlandske investeringer i sikkerhetssensitive sektorer og at ordningen reguleres av en egen ny lov om investeringskontroll.

Utvalget kommer med spennende og tydelige anbefalinger, og det setter vi stor pris på. Nå ønsker vi å motta tilbakemeldinger fra publikum og næringslivet til utvalgets forslag, og vil derfor sende utredningen på høring, sier Vestre.

Tettere dialog med EU og våre nærmeste partnere

Utvalget har sett på den internasjonale politikkutviklingen på investeringskontrollområdet, og mener at Norge bør samarbeide tettere med EU og andre viktige handelspartnere.

Utenriksminister Espen Barth Eide er positiv til tettere dialog med EU og våre nærmeste samarbeidsland.

– Balansegangen mellom økonomisk åpenhet og sikkerhet er ikke en problemstilling som er unik for Norge. Det er i samarbeid med nære handelspartnere og allierte at vi finner løsningene som best ivaretar våre nasjonale interesser, sier Barth Eide. 

Utredningen blir sendt på offentlig høring.

Om Investeringskontrollutvalget

Investeringskontrollutvalget ble oppnevnt av regjeringen 28. oktober 2022. Utvalget overleverte en NOU til Nærings- og fiskeridepartementet 4. desember 2023. 

Utvalgets medlemmer:

  • Per Sanderud, samfunnsøkonom (leder)
  • Kjell Inge Bjerga, professor
  • Charlotte Hafstad, stipendiat
  • Kristin Hansen, direktør NHO
  • Ann-Tove Kongsnes, investeringsdirektør
  • Berte-Elen Reinertsen Konow, professor
  • Ørjan Nilsen, advokat
  • Kjetil Staalesen, spesialrådgiver LO
  • Erik Swendgaard, forskningsleder