Næringsministeren varsler hurtigspor for mineralvirksomhet i Norge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Arbeidet med ny mineralstrategi er på oppløpssiden og nå røper næringsminister Jan Christian Vestre fem tiltak som skal fremskynde prosessen med å få i gang mineralaktivitet og økt kartlegging her til lands.

Utviklingen av mineralprosjekter tar for lang tid. Mineraler er avgjørende for det grønne skiftet. Det er behov for kritiske råvarer, derfor er det viktig å stimulere til utvikling av slike prosjekter. Nå lanserer vi et hurtigspor for kritiske råvarer, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Ordningen inneholder fem tiltak som gir en klar prioritering av kritiske råvarer hos NFDs underliggende etater Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU):

Hurtigsporet for kritiske råvarer vil bety at:

 1. DMF skal prioritere behandling av søknader etter mineralloven for kritiske råvarer.
 2. DMF skal etablere en ordning for nasjonal koordinering av kritiske mineralprosjekter, basert på frivillig deltakelse fra kommune og tiltakshaver.
 3. DMF skal utarbeide et rådgivende verktøy for mineralaktivitet, for å tidlig kunne identifisere og håndtere særlig krevende eller konfliktfylte spørsmål i mineralprosjekter.
 4. NGU skal prioritere kartlegging i områder som kan ha forekomster av kritiske mineraler.
 5. NGU skal prioritere tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data fra områder med undersøkelser av kritiske mineraler.

Ny mineralstrategi

Hurtigsporet er en del av regjeringens nye mineralstrategi, som legges frem våren 2023.

– Vi har høye ambisjoner for mineralnæringen i Norge, og jobber nå med en ny mineralstrategi som skal ta norsk mineralnæring i en mer fremtidsrettet retning. Vår ambisjon er å være best i klassen og vi vil derfor gå bredt til verks for å sørge for dette, sier Vestre.

Oppfølgingen av NOU 2022:8 Ny minerallov som var på offentlig høring til 30. november, pågår parallelt med arbeidet med mineralstrategien.

– Vi skal selvsagt fortsatt ha grundige prosesser knyttet til mineralvirksomhet her til lands, men det er nødvendig å effektivisere arbeidet. Derfor blir hurtigsporet viktig. Jeg er også fornøyd med at vi allerede fått masse gode innspill både fra næringen og andre interessenter i det pågående mineralstrategiarbeidet og oppfølging av høringen om ny minerallov, sier Vestre.

Regjeringen vil i arbeidet med ny mineralstrategi

 • Tilrettelegge for at mineralnæringen i Norge kan bidra til FNs bærekraftsmål gjennom utvinning av mineraler som er nødvendige for elektrifiseringen og det grønne skiftet, på en måte som er miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig.
 • Jobbe for at næringen kan bli mer sirkulær, gjennom at overskuddsmasser i størst mulig grad gjenbrukes fremfor å deponeres, basert på forståelsen av at alt har verdi i sirkulærøkonomien
 • Vurdere å stille økt krav til gjenbruk av overskuddsmasser, se på økt forskningsinnsats og om det vil være hensiktsmessig med insentiver eller avgifter som bidrar til mindre deponering.
 • Vurdere om det er områder som egner seg for gruvedrift, og områder som ikke gjør det, blant annet av hensyn til naturinngrep, deponimuligheter og andre hensyn.
 • Søke ny kunnskap om ulike deponeringsformer, herunder vurdere fremtiden til sjødeponi.
 • Utrede hvordan en større del av verdiskapingen i mineralnæringen kan bli igjen lokalt og nasjonalt.

NOU-en om Ny minerallov inneholder omfattende forslag til endringer i regelverket som regulerer mineralvirksomhet, og arbeidet med dette er helt sentralt for rammevilkårene for mineralvirksomhet i Norge. Derfor ser regjeringen strategiarbeidet og minerallovarbeidet i sammenheng.