Noreg styrkjer nasjonal og internasjonal innsats for kvinner, fred og tryggleik

Gjennom ein ny handlingsplan skal Noreg styrkje nasjonal og internasjonal innsats for inkludering av kvinner i freds- og tryggingsarbeid.

– Denne handlingsplanen viser at vi tek kvinner, fred og tryggleik på alvor. Utan at både kvinner og menn er med, så blir det ingen fred. Inkludering av kvinner i fredsprosessar er ei høg utanrikspolitisk prioritering for Noreg, og ein føresetnad for berekraftig fred, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt.

Handlingsplanen følgjer opp FNs tryggingsrådsresolusjon 1325 og andre resolusjonar om kvinner, fred og tryggleik (KFs), og dessutan den breiare dagsordenen for kvinner, fred og tryggleik. Noreg var blant dei første landa i verda som utarbeidde ein nasjonal handlingsplan i 2006. Noreg støttar også ei rekkje partnarland og land i konflikt med utvikling av eigne handlingsplanar.

Hovudinnsatsområde og fleire satsingsland

– Handlingsplanen har brei støtte i heile regjeringa. Den viser viktigheita av kvinners deltaking og integrering av kjønnsperspektiv i alt freds- og tryggingsarbeid, både nasjonalt og internasjonalt, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt.

Den nye handlingsplanen har tre hovudinnsatsområde:

  1. Fredsprosessar og gjennomføring av fredsavtalar
  2. Tryggingspolitikk og operasjonar
  3. Humanitær innsats, vern av sivile og menneskerettar

Innsatsen for kvinner, fred og tryggleik skal særleg prioriterast i den utvida lista av satsingsland og i mellom anna FN, Nato og OSSE.

– Noreg skal halde fram innsatsen internasjonalt for å fremje likestilling, og denne planen tek høgd for mangfaldet blant kvinner og dei ulike utfordringane dei møter i konfliktar. Dette er særleg viktig i ei urovekkjande tid der vi ser ein aukande motstand mot kvinners og minoritetars rettar, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Styrkte nasjonal implementering

Planen vektlegg også integrering av kvinner, fred og tryggleik i nasjonal tryggleiks- og forsvarspolitikk, noko som har vorte tydelegare gjennom krigen i Ukraina.

– Regjeringa har ein ambisjon om å arbeide systematisk for å styrkje arbeidet med kvinner, fred og tryggleik gjennom å identifisere konkrete tiltak i Forsvaret. Målet er at soldatane våre får tilstrekkeleg kunnskap om korleis kvinner, menn og minoritetar i konfliktområde har ulike tryggingsbehov og at dette påverkar måten vi bør løyse oppdraga på ute og heime, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Klima og miljødepartementet har også bidrege i arbeidet med handlingsplanen.

– Kvinners deltaking er viktig for å handtere lokale konfliktar som blir
påverka av klimaendringar. Det er også viktig i arbeidet for klimatilpassing og forvaltning av natur, vatn og matproduksjon. I møtet med stadig meir krevjande fysiske omgivnader er det viktig at ramma befolkningar møte dette med samarbeid framfor konflikt, noko som også er eit viktig tema i all fredsbygging. Kvinner står ofte i ei anna verkelegheit enn menn. Derfor er det viktig at vi har med oss eit tydeleg kjønnsperspektiv i arbeidet for fred, miljø og meir klimarobuste samfunn, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Handlingsplanen er utarbeidd av Utanriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og dessutan Klima- og miljødepartementet. Norske sivilsamfunnsorganisasjonar, forskingsinstitusjonar og andre fagmiljø har også bidrege med innspel til handlingsplanen.