Kvinner, fred og tryggleik

I 2000 vedtok FNs tryggingsråd resolusjon 1325 om kvinner, fred og tryggleik. Resolusjonen har som utgangspunkt at krig og konflikt rammar kvinner, menn, gutar og jenter ulikt. Derfor må både kvinner og menn delta og ha innverknad i freds- og tryggingsinnsats.

Den mest effektive måten å skape varig fred på er å sørgje for at fredsløysingar er inkluderande, og tek omsyn til heile prioriteringane og behova til befolkninga.

Krig og konflikt rammar kvinner og menn ulikt. Derfor skal kjønnsperspektivet integrerast i all innsats knytt til fred og tryggleik, det vil seie at kvinners og menns rettar, ulike makt, ressursar, behov og prioriteringar blir tekne omsyn til i planlegginga og gjennomføringa av program og tiltak.

Valdtekt og andre former for seksualisert vald i konflikt, overgrep som særleg rammar kvinner, har vorte trivialisert eller sett på som uunngåelege konsekvensar av krig og konflikt. Noreg jobbar for å endre dette, både i den nasjonale og internasjonale innsatsen vår for å fremje fred og tryggleik. Sidan 2000 har Tryggingsrådet vedteke ni resolusjonar om kvinner, fred og tryggleik.

Kvinner, fred og tryggleik var ein av fire prioriterte område for Noreg i tryggingsrådet 2021-2022. Erfaringane frå første nasjonale handlingsplan i 2006 til og med arbeidde i Tryggingsrådet er inkludert, i utarbeidinga av Noregs femte nasjonale handlingsplan (2023-2030). når Noreg lanserer sin 5. plan i 2023. 

Handlingsplanen legg eit grunnlag for den felles innsatsen til departementa for arbeidet med å gjennomføre ambisjonane i tryggingsrådsresolusjonane.

Sentrale partnarar i sivilt samfunn og akademia