Pressemeldinger

Norge og FN vert for historiens største internasjonale ministerkonferanse om fiskerikriminalitet

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim samler ministere fra alle verdensdeler til høynivåkonferansen Blue Justice 23. mars i København, hvor blant annet nye tilslutninger til en internasjonal ministererklæring mot fiskerikriminalitet står på dagsorden.

Global politisk oppslutning

– Norge har stått i bresjen siden 2008 om å få en global erkjennelse av at det er organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien. Dette er kriminalitet som bidrar til fattigdom, utnyttelse av arbeidere og er et ran av fellesskapets ressurser. Det er avgjørende å sette inn tiltak for å bekjempe denne virksomheten. Det er derfor viktig at vi i dag ser at 51 land støtter opp om dette initiativet og flere vil slutte seg til i løpet av konferansen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Norge løftet denne problemstillingen i FNs Generalforsamling i 2008. I 2017 ble det vedtatt en nordisk ministererklæring mot fiskerikriminalitet i Nordisk ministerråd og i 2018 ble den internasjonale erklæringen mot fiskerikriminalitet – den såkalte Københavnerklæringen vedtatt av Norge og åtte andre land.

– Københavnerklæringen er et politisk rammeverk for å styrke kampen mot fiskerikriminalitet. Blue Justice-initiativet bistår utviklingsland ved å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom politi, retts -og påtalemyndigheter og kontrolletater, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Blue Justice initiativet

Det er forventet deltakelse fra totalt 58 land. 23 ministre vil være til stede i København, og 19 vil delta digitalt. På konferansens andre dag blir det arrangert en desk-top øvelse i bekjempelse av fiskerikriminalitet med bred deltakelse av en rekke etater fra utviklingsland i regi av FNs utviklingsprograms prosjekt i Blue Justice initiativet.

- Norge har en rekke kapasiteter og kompetanse som er helt essensielt i denne internasjonale satsningen. Vi arbeider nå med å gi tilgang til norske mikrosatellitter og sporing av fiskeriaktiviteter gjennom Blue Justice initiativet som vil hjelpe utviklingsland med å avdekke ulovlig fiske i egne farvann. Norsk romteknologi og kompetanse på digitalisering er verdensledende og vi ønsker å benytte oss av denne kompetansen i tiden fremover, sier Skjæran. 

Selv om Blue Justice initiativet er et norsk initiativ så har grupper av land tatt eget eierskap til initiativet. I Karibia har 13 land kollektivt blitt enige om etableringen av en regional Blue Justice hub som skal bistå regionen i å øke regionalt samarbeid mot fiskerikriminalitet. Blue Justice huben i Karibia vil bli lansert av Jamaica og en rekke andre land i Karibia under konferansen.

Københavnerklæringen

Erklæringen ble vedtatt i UN City (FN-komplekset) i København i 2018 av Norge og åtte andre land. I dag har 51 land signert som er bortimot 1/3 av verdens kyststater. Erklæringen sier at verden må anerkjenne at det er organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien som omfatter både ulovlig fiske, økonomisk kriminalitet og menneskehandel.

Se mer: https://bluejustice.org/copenhagen-declaration/

 

Om Blue Justice

Norge lanserte «Blue Justice-initiativet» i 2019. Satsingen skal bistå land med å arbeide mot fiskerikriminalitet internasjonalt. Primært følges initiativet opp av FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC) og FNs arbeidstakerorganisasjon (ILO).

Samarbeidet skal gjøres gjennom et internasjonalt fartøyssporingssenter etablert i Vardø i 2021 og gjennom en digital plattform for sikker stat-til-stat samarbeid mot fiskerikriminalitet som er norskutviklet og administrert av FN gjennom UNDP. Blue Justice-initiativets sporingssenter er samlokalisert med den felles analyseenheten mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket ved Vardø trafikksentral.

Les mer på bluejustice.org