Ny forsikringsformidlingslov trer i kraft ved årsskiftet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

1. januar 2022 trer ny forsikringsformidlingslov og forskrifter til loven i kraft.

Ny forsikringsformidlingslov og enkelte endringer i finansforetaksloven trer i kraft 1. januar 2022, og er basert på forslag i Prop. 233 LS (2020-2021) som gjennomfører deler av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk rett. Stortinget har nylig samtykket til at forsikringsdistribusjonsdirektivet tas inn i EØS-avtalen.

Ny forsikringsformidlingslov erstatter forsikringsformidlingsloven fra 2005. Regelverket skal legge til rette for at formidling av forsikringsavtaler skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte, og bidra til at forsikringstakere inngår forsikringsavtaler i samsvar med sine forsikringsbehov. Den nye loven inneholder bl.a. nærmere vilkår for å kunne drive forsikringsformidling og krav til virksomheten i et forsikringsformidlingsforetak. Sammen med den nye loven trer også en ny forskrift om forsikringsformidling i kraft.

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler som viderefører regler om informasjon til kunden inntil § 9-2 første ledd i den nye forsikringsformidlingsloven trer i kraft. Det vises i den forbindelse til at Prop. 234 L (2020-2021) om endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.) er til behandling i Stortingets justiskomité med frist for å avgi innstilling 1. februar 2022.

Les mer: