Ny lovgivning skal fremme sirkulær økonomi

Regjeringen legger fram forslag til en ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder. Den nye loven gjør det mulig å stille krav om at produkter skal vare lengre, repareres enklere, kunne gjenvinnes, være tilrettelagt for ombruk, redusere utslipp av klimagasser og annen forurensning, og skape mindre avfall.

En fersk rapport fra FNs ressurspanel, «Global Resource Outlook 2024», viser at overdreven ressursutnyttelse er den viktigste årsaken til verdens miljøkriser. Hvis ressursene ikke brukes mer effektivt og bærekraftig, kan uttaket av naturressurser globalt øke med 60 prosent innen 2060.

– Verden bruker langt mer ressurser enn kloden tåler. Vi må snu denne trenden, spare på ressursene og bruke mest mulig om igjen. Derfor foreslår vi en ny lov som skal føre til flere bærekraftige produkter. Norge skal ha minst like høye standarder som andre land. Det vil være bra for forbrukerne og sikre næringslivet konkurransedyktige rammebetingelser, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Loven gir grunnlag for å kreve at produkter skal være designet for å passe inn i en sirkulær økonomi. Den hjemler også forskrifter med krav til bærekraft i hele livsløpet på produktområder som er særlig prioriterte på grunn av produktenes miljømessige og økonomiske betydning for omstilling til sirkulær økonomi. Dette gjelder batterier, kjøretøy, emballasje, plast, elektriske og elektroniske produkter og tekstiler.

Det grønne skiftet krever også ressurser, for eksempel til økt etterspørsel etter batterier som ledd i elektrifisering av transportsektoren og energisektoren. Samtidig er det stort potensial i dette produktregelverket som bidrar til det grønne skiftet, i form av sparte klimagassutslipp, redusert forurensning og mindre avfallsmengder.

– En styrket lovgivning er noe av det viktigste vi kan gjøre for å få fart på omstilling til sirkulær økonomi i Norge. Å legge fram forslag til ny lovgivning om bærekraftige produkter sto derfor øverst på listen over handlingspunkter om regelverk i handlingsplanen for sirkulær økonomi 2024–2025, og i dag har vi nådd denne viktige milepælen, sier klima- og miljøministeren.

Krav til mer bærekraftige produkter er gode nyheter for norske forbrukere.

  • Du skal lettere få vite hvor bærekraftig produktet ditt er. For eksempel vil et digitalt «produktpass» følge med bilbatteriet ditt. Ved å skanne dette, vil du kunne finne ut hvor lang levetid batteriet har igjen så du slipper å skifte det før det er nødvendig. Det vil også fortelle deg hvor stort klimafotavtrykket til batteriet er.
  • Nye biler vil også oppfylle krav til økodesign slik at for eksempel en viss andel av plasten i innredningen skal være materialgjenvunnet, og bildeler skal være enklere å skifte.
  • Nye krav til kjøleskap og frysere skal også gjøre det lettere for deg å enten få dem reparert eller enkelt å få tak i reservedeler.
  • Det blir mindre ledningskaos. Du skal i større grad kunne bruke samme ladeledning til flere av de elektroniske dingsene dine.

Den nye loven gir hjemmel for norske forskrifter med konkrete krav til produkter som vil bli utviklet fortløpende i mange år framover.