Offisielt fra statsråd 11. mai 2017

I statsråd i dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2017, proposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2017 og kommuneproposisjonen for 2018 lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. mai 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:
(Lenker til proposisjoner og meldinger blir i dag aktive kl. 10.45).

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 132 S (2016-2017)
Samtykke til
1) godtakelse av forordning (EU) nr. 1077/2011 om opprettelse av et europeisk byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer m.v.,
2) inngåelse av avtale mellom EU og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein om deltagelse i Det europeiske byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer på området for frihet, sikkerhet og rettferdighet

Finansdepartementet
Prop. 130 LS (2016-2017)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga
(Nyhetssak

Prop. 129 S (2016-2017)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017
(Nyhetssak

Meld. St. 2 (2016-2017)
Revidert nasjonalbudsjett 2017
(Nyhetssak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 128 S (2016-2017)
Kommuneproposisjonen 2018
(Nyhetssak

Samferdselsdepartementet
Prop. 131 S (2016-2017)
Nokre saker om administrasjon, veg, jernbane og post og telekommunikasjonar
(Nyhetssak)

Prop. 133 S (2016-2017)
Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen – Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 2
(Nyhetssak

Prop. 134 S (2016-2017)
Samferdselspakke for Kristiansandsregionen i Vest-Agder, fase 1 – forlenging av bompengeordninga
(Nyhetssak

Prop. 135 S (2016-2017)
Finansiering og utbygging av E39 på strekningen Kristiansand vest – Lyngdal vest i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal i Vest-Agder
(Nyhetssak

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 2. mai 2017 til lov om endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn).
Lovvedtak 75 (2016-2017)  Lov nr. 25 

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2017 til lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet).
Lovvedtak 64 (2016-2017)  Lov nr. 26

Delt ikraftsetting av lov om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet). Lovens del I og del III trer i kraft 1. juni 2017. Lovens del II trer i kraft 1. januar 2018.
Loven får ikke virkning for lensmannsskjønn som er begjært før ikraftsettingen av lovens del II. 

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m., fastsettes. 

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om endring i forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer (unntak fra krav om tillatelse for 19 reptilarter), fastsettes.

Forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvestrekning fastsettes.
Forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del fastsettes.
Forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehccanjohka fastsettes.

4. Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet
Klage fra Norges Helikopteransattes Forbund over Samferdselsdepartementets vedtak 3. mars 2017 om avslag på begjæring om innsyn i dokument 45 i sak 15/1583. Klagen tas ikke til følge. 

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Havanna, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i Port-au-Prince, Haiti. 

Utnevning av ambassadør Gunnar Andreas Holm til ambassadør i Accra, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Arbeids- og sosialdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Pål Molander som direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt for en ny periode på 6 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og sosialdepartementet bestemmer. 
(Nyhetssak)

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, Den europeiske union om godtakelse av forordning (EU) nr. 1077/2011 om opprettelse av et europeisk byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer på området for frihet, sikkerhet og rettferdighet (videreutvikling av Schengen-regelverket).