Offisielt fra statsråd 13. februar 2009

Lovforslag om ny alderspensjon i folketrygden ble lagt fram i statsråd i dag. Dette er en ny milepæl i arbeidet med pensjonsreformen. I statsråd ble det også bestemt at Petoro kan gå inn som deltaker i Skanled-prosjektet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. februar 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

St.meld. nr. 13 (2008-2009)
Klima, konflikt og kapital
Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom
(Pressemelding)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 36 (2008-2009)
Om lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv.
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 37 (2008-2009)
Om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon)
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

St.meld. nr. 12 (2008-2009)
En gledelig begivenhet – Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

St.meld. nr. 14 (2008-2009)
Internasjonalisering av utdanning
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 41 (2008-2009)
SAS AB – statens deltakelse i kapitalforhøyelse

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 9. januar 2009 nr. 1 om endringar i utlendingslovgivninga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.). Loven del II, endringen i utlendingsloven § 37 og del III skal tre i kraft straks.

3.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om tuberkulosekontroll.

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og tuberkuloseregisterforskriften).

4.      Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Ole Bjørn Skahjem over Olje- og energidepartementets avslag 22. desember 2008 på begjæring om innsyn i dokumenter tilknyttet konsesjoner for erverv av aksjer i Tinfos. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Moskva, Knut Hauge, utnevnes tillike til ambassadør i Jerevan, Armenia.

Ambassadør i Bern, Rolf Trolle Andersen, utnevnes tillike til ambassadør i Vaduz, Liechtenstein.

Assisterende direktør Ingunn Klepsvik utnevnes til ambassadør i Caracas, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Arne Roy Walther utnevnes til ambassadør i Tokyo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert førstelagmann Dag Bugge Nordén utnevnes til førstelagmann ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Arve Martin Bjørnvik utnevnes til sorenskriver ved Alstahaug tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Øyvind Strand som tingrettsdommer ved Aust-Agder tingrett fra 1. mars 2009 til og med 31. desember 2009.

Forlenget konstitusjon av jordskifteoverrettsleder Magne Reiten som jordskifteoverrettsleder ved Hålogaland jordskifteoverrett fra og med 1. mars 2009 til og med 31. desember 2010.

Konstituert avdelingsdirektør Marianne Vollan utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet og til leder for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, Den europeiske union om godtakelse av forordning (EF) 767/2008 om Visa Information System (VIS) m.v., og rådsbeslutning 633/2008 om tilgang til VIS for utpekte myndigheter og Europol m.v., (endringer i Schengen-regelverket).

Nærings- og handelsdepartementet

IFEs erstatningsansvar for atomulykker fastsettes til 80 millioner euro fra det tidspunkt endringsprotokollen 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen trer i kraft for Norge. Statsgarantien for ansvaret, som omfatter IFEs atomanlegg på Kjeller og i Halden, Statsbyggs kombinerte lager/deponi for lavt og middels radioaktivt avfall i Himdalen, midlertidig lagring av atomavfall på IFEs eiendom på Kjeller i påvente av overføring til Himdalen og all transport av radioaktivt materiale mellom IFEs og Statsbyggs atomanlegg, settes til samme beløp.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av SDØE-deltakelse i pre-interessentskapsfase for Skanled.

Østfold Energi AS gis tillatelse til overføring av tilleggsfelt Vadhaugane til Borgund kraftverk i Lærdalsvassdraget i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane.
(Pressemelding)

HelgelandsKraft AS gis fornyet tillatelse til regulering og bygging av Laksen kraftverk i Vefsn kommune i Nordland.