Offisielt fra statsråd 14. april 2023

I statsråd i dag ble det lagt fram forslag om endringer i utlendingsloven og postloven.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 14. april 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 103 L (2022-2023)
Endringer i utlendingsloven
(utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser og frister ved frihetsberøvelse av mindreårige)

Relatert:

Samferdselsdepartementet

Prop. 102 L (2022-2023)
Endringar i postloven
(heimel for innhenting av opplysningar som er omfatta av teieplikt i Folkeregisteret)

2. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Kristin Iglum til ambassadør i Tokyo, Japan. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Åremålsbeskikkelse av direktør Per Mathis Kongsrud som direktør for Finanstilsynet for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer.

Relatert:

Helse- og omsorgsdepartementet

Utnevning av underdirektør Liv Randi Dahlen Annexstad til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Sigrid Dahl Grønnevet til ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Relatert:

Olje- og energidepartementet

Åremålsbeskikkelse av direktør for teknologi, analyser og sameksistens Torgeir Stordal som direktør for Oljedirektoratet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Relatert:

3. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet

Gjenoppnevning av overlege Eva Albertsen Malt som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. juni 2023 til og med 31. oktober 2026.

Gjenoppnevning av professor Olav Gjelsvik som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. juni 2023 til og med 31. mai 2027.

Oppnevning av sorenskriver Anne Gro Aanensen Kleven som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 14. april 2023 til og med 30. april 2026.

Oppnevning av tingrettsdommer Ingvild Skaar som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 14. april 2023 til og med 13. april 2027.

4. Andre saker

Helse- og omsorgsdepartementet

Fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. april 2023 til og med 14. mai 2023 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.