Offisielt fra statsråd 15. desember 2017

I statsråd i dag ble forskrifter om vern av skogområder i fylkene Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark og Nord-Trøndelag vedtatt.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. desember 2017 kl. 1200. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 35 L (2017-2018)
Endringer i legemiddelloven
(gebyr, avgifter og begrenset klageadgang)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 34 L (2017-2018)
Endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven mv. (overføring av samfunnsstraff mv.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 33 L (2017-2018)
Endringar i eigarseksjonslova m.m.
(tilpassing til ny organisering av eigedomsoppmålinga)

Samferdselsdepartementet
Prop. 36 S (2017-2018)
Miljøpakke Trondheim trinn 3 – forlenga innkrevjingsperiode og endringar i takst- og rabattsystemet
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 5. desember 2017 til lov om endringer i lov om pensjonsordning for apotekervirksomhet mv. og enkelte andre lover.
Lovvedtak 3 (2017-2018)  Lov nr. 104

Barne- og likestillingsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 21. juni 2013 nr. 63 om endringer i barnevernloven. Lovens  § 3-5 annet ledd trer i kraft 1. januar 2018.
(Nyhetssak)

Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 46 om endringer i barnevernloven (barnevernsreform).
Lovens del III trer i kraft straks.
I lovens kapittel I trer barnevernloven § 4-2 a i kraft 1. januar 2018.
Lovens del II trer i kraft 1. januar 2018.
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2017 til lov om endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger).
Lovvedtak 5 (2017-2018)  Lov nr. 105
Loven trer i kraft 1. januar 2018, med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere.
(Nyhetssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2017 til lov om endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger).
Lovvedtak 4 (2017-2018)  Lov nr. 106
Loven trer i kraft 1. januar 2018.
(Nyhetssak)

Delt ikraftsetting av lov 16. desember 2016 nr. 90 om endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.) Lovens del III trer i kraft 1. januar 2018.
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2017 til lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven).
Lovvedtak 8 (2017-2018)  Lov nr. 107

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2017 til lov om endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.).
Lovvedtak 6 (2017-2018)  Lov nr. 108
Delt ikraftsetting av lov om endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.). Loven del II og endringen i utlendingsloven § 76 annet ledd trer i kraft straks, mens del I for øvrig trer i kraft 1. januar 2018. 
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2017 til lov om endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg).
Lovvedtak 7 (2017-2018)  Lov nr. 109
Loven trer i kraft 1. januar 2018.
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2017 til lov om midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)
Lovvedtak 9 (2017-2018)  Lov nr. 110
Loven trer i kraft 1. januar 2018.

Nærings- og fiskeridepartementet
Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 71 om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling). Romertall I (aksjeloven) § 7-6 første ledd første punktum nr. 1 og 2 trer i kraft 1. januar 2018.

Olje- og energidepartementet
Lov 21. juni 2017 nr. 101 om endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft (lovrevisjon) trer i kraft 1. januar 2018.
(Se pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 5. desember 2017 til lov om endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.).
Lovvedtak 2 (2017-2018)  Lov nr. 111

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. desember 2017 til lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy.
Lovvedtak 1 (2017-2018)  Lov nr. 112
Loven trer i kraft 1. januar 2018

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet
Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Venezuela fastsettes.
(Nyhetssak)

Arbeids- og sosialdepartement
Forskrift om endringer i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) fastsettes.

Barne- og likestillingsdepartementet
Forskrift om oppheving av forskrift 17. juli 1998 nr. 622 om særbehandling av menn fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2016 nr. 213 om domssogns- og lagdømmeinndeling fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrifter om vern for skogområder i fylkene Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark og Nord-Trøndelag fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2016 om vern av Hemna naturreservat i Namsos og Namdalseid kommuner i Nord-Trøndelag fylke fastsettes.
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Forskrift om Grasrotandelen fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrift om offentlege arkiv fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester fastsettes.

Landbruks- og matdepartementet
Forskrift 11. desember nr. 1446 om inndeling i jordskiftesokn og tilordning til lagmannsrettane vert endra.
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst fastsettes.

Fullmakt til Nærings- og fiskeridepartementet til å tilbakekalle alle tillatelser til å bruke snurrevad tildelt i medhold av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst § 6-1 eller tidligere bestemmelser, jf. deltakerloven § 19.
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Forskrift om endringer i tre forskrifter etter vassdragsreguleringsloven og vannfallrettighetsloven fastsettes.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)
(Nyhetssak)

Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker fastsettes.

4. Delegasjon av myndighet

Kunnskapsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.
Fordeling av myndighet etter lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Olje- og energidepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter vassdragsreguleringsloven og vannfallrettighetsloven til Olje- og energidepartementet og opphevelse av tidligere delegeringsvedtak.

Kongens myndighet etter oreigningslova §§ 20 og 25 delegeres til Olje- og energidepartementet i saker etter vassdragsreguleringsloven.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 3 Forskrifter)
(Nyhetssak)

5. Styrer, utvalg

Finansdepartementet
Oppnevning av Kristine Elene Stray Ryssdal og gjenoppnevning av Kjetil Storesletten og Karen Helene Ulltveit-Moe, som medlemmer i Norges Banks hovedstyre for perioden 1. januar 2018 til og med 31. desember 2021.
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Oppnevning av medlemmer og numeriske varamedlemmer til Norsk kulturråd i perioden 1. januar 2018 – 31. desember 2021.

Som medlemmer til rådet 2018-2012:
Medlem: Forfatter Anne Oterholm, Oslo (gjenoppnevning)
Medlem: Daglig leder Jan Ole Otnæs, Oslo
Medlem: Avd.direktør Sigurd Sverdrup Sandmo, Bergen
Medlem: Filmregissør Deeyah Khan, London
Medlem: Kunstnerisk leder Luba Kuzovnikova, Kirkenes

Som numeriske varamedlemmer til rådet 2018-2012:
1: Direktør Sven Åge Birkeland, Bergen (gjenoppnevning)
2: Komponist og musiker Maja Ratkje, Oppegård
3: Direktør Helena Holmberg, Trondheim 
(Nyhetssak)

6. Klagesaker m.v.

Finansdepartementet
Klage fra NTL Politiet på Finansdepartementets avgjørelse 22. september 2017 om avslag på krav om innsyn i dokumenter om overføring av regnskapstjenester for politiet. Klagen tas ikke til følge.

Kulturdepartementet
Klage fra faktisk.no over Kulturdepartementets vedtak av 10. oktober 2017 om å avslå innsyn i deler av Teleplans utredning «Analyse av kostnader knyttet til distribusjon av radio» av 12. mars 2010 tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Elnar Remi Holmen gis med virkning fra fredag 22. desember 2017 avskjed som statssekretær for statsråd Terje Søviknes i Olje- og energidepartementet.
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Tormod Bakke som statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. juli 2018.

Kunnskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Roar Olsen som direktør i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan – IKT-tjenester innen forskning, utdanning og administrasjon for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Utnevning av konstituert ekspedisjonssjef Morten Anstorp Rosenkvist til ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse til ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

8. Andre saker

Finansdepartementet
Ikrafttredelse av avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker.

Kulturdepartementet
ExtraStiftelsen tildeles 96,6 millioner kroner i januar 2018 av forventet overskudd i 2017 fra Norsk Tipping AS.
(Nyhetssak)

Stiftelsen Antidoping Norge tildeles 1 200 000 kroner av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2017 til idrettsformål for å bistå Linda Hofstad Helleland i hennes verv som visepresident i Verdens antidopingbyrå (WADA).

Olje- og energidepartementet
Skagerak Kraft AS gis tillatelse til erverv av fallrettigheter tilknyttet Eidet II kraftverk i Skien kommune.

Samferdselsdepartementet
ROM Eiendom AS utgiftsføres i statsregnskapet for 2017 med 7 700 000 000 kroner under kap. 1356 Bane NOR SF, post 96 Foretakskapital. ROM Eiendom AS inntektsføres i statsregnskapet for 2017 med 7 700 000 000 kroner under kap. 4356 Bane NOR SF, post 96 Netto inntekter ved utskillelse av ROM Eiendom fra NSB AS.

Forhøyelsen av foretakskapitalen i Bane NOR SF den 2. januar 2017 aktiveres i statens kapitalregnskap med 2 300 000 000 kroner.