Offisielt fra statsråd 16. november 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. november 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 11 (2001-2002)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 115/2001 av 28. september 2001 om endring av vedlegg II i EØS-avtalen (direktiv om taubaneanlegg til persontransport)

St.prp. nr. 12 (2001-2002)
Om samtykke til godkjennelse av endringer av 5. desember 2000 i kapittel V i Internasjonal konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november 1974

St.prp. nr. 20 (2001-2002)
Om endringar på statsbudsjettet for 2001 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 26 (2001-2002)
Endringer på statsbudsjettet for 2001 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 14 (2001-2002)
Endringar på statsbudsjettet for 2001 under Barne- og familiedepartementet

Ot.meld. nr. 3 (2001-2002)
Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 15 (2001-2002) om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 21 (2001-2002)
Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2001

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 23 (2001-2002)
Om lov om notarius publicus

Ot.prp. nr. 24 (2001-2002)
Om lov om endringar i rettergangslovgjevinga m.m. (namn på fyrsteinstansdomstolane m.m.)

Ot.prp. nr. 25 (2001-2002)
Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

St.prp. nr. 16 (2001-2002)
Om endringar på statsbudsjettet for 2001 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 17 (2001-2002)
Om samtykke til garantistillelse for Anders Jahres dødsbo som ledd i et forlik

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 13 (2001-2002)
Om endringer på statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 19 (2001-2002)
Om endringer i statsbudsjettet 2001 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 22 (2001-2002)
Lov om endringer i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror

St.prp. nr. 25 (2001-2002)
Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 15 (2001-2002)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 24 (2001-2002)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2001 m.m. under Olje- og energidepartementet og utbygging, anlegg og drift av Kristin-feltet

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 18 (2001-2002)
Om endring av løyvingar mv. for 2001 på Samferdselsdepartementets område
(Pressemelding 1) (Pressemelding 2) (Pressemelding 3)

St.prp. nr. 27 (2001-2002)
Om forlengelse av midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner ved skader på tredjepart som følge av krigs- og terrorhandlinger
(Pressemelding)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

St.prp. nr. 22 (2001-2002)
Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2001 under Sosial- og helsedepartementet

St.prp. nr. 23 (2001-2002)
Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2001

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ot.prp. nr. 26 (2001-2002)
Om lov om endringer i smittevernloven og i enkelte andre lover

2. Klagesaker m.v.

Fiskeridepartementet

Klage fra Fiskaren A/S ved Geir Bjørn Nilsen over Fiskeridepartementets vedtak om å avslå begjæring om innsyn i dokumentene 1999/1438-31, 1999/1557-12, 2000/782-35, 2000/1171-10, 2001/695-6 og 2001/1000-1 tas ikke til følge.

3. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Journalist Siv Nordrum utnevnes til statssekretær ved Statsministerens kontor med tiltredelse 20. november 2001.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Budapest, ambassadør Jan Gunnar Jølle, utnevnes tillike til sendemann i Ljubljana, med rang som ambassadør.

Assisterende utenriksråd Tanja Heiberg Storm utnevnes til Norges faste representant ved Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Paris, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Rådgiver Per Øystein Eikrem konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Sandrine Tørstad konstitueres som underdirektør i Olje- og energidepartementet for et tidsrom av inntil 3 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Avdelingsleder Jon Evang utnevnes til nestleder i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

4. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Victor D. Norman oppnevnes som settestatsråd for statsråd Torild Skogsholm ved behandling av klage fra NetCom GSM AS på Post- og teletilsynets vedtak av 15. mars 2001 om sterk markedsstilling for NetCom på markedet for mobiltelefoni.
(Pressemelding)

Embetet som departementsråd ved Statsministerens kontor betegnes som regjeringsråd.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av revidert avtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om gjennomføring av visse bestemmelser om statsborgerrett.

Undertegning av Europarådskonvensjon av 8. november 2001 om bekjempelse av kriminalitet som knytter seg til informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Pensjonstrygden for fiskere – årlig regulering av medlemspremien