Offisielt fra statsråd 18. desember 2015

I statsråd i dag ble det blant annet besluttet at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité tildeles kroner 660 000 000, Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 30 000 000 og Hafjell Nasjonalanlegg AS tildeles kroner 15 000 000 for 2016 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2015 til idrettsformål.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. desember 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 42 L (2015-2016)
Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.)

Prop. 44 L (2015-2016) 
Endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.)

Klima- og miljødepartementet
Meld. St. 14 (2015-2016)
Natur for livet
Norsk handlingsplan for naturmangfold
(Nyhetssak) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 43 L (2015-2016)
Endringer i plan- og bygningsloven
(unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid)
(Nyhetssak)

Prop. 45 L (2015-2016)
Endringar i kommuneloven
(avvikling av samkommunemodellen)
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 41 L (2015-2016)
Endringer i universitets- og høyskoleloven
(modell for styring og ledelse mv.) 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2015 til lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer).
Lovvedtak 28 (2015-2016)  Lov nr. 103

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2015 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold).
Lovvedtak 16 (2015-2016)  Lov nr. 104
Loven trer i kraft fra 1. januar 2016.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2015 til lov om endringer i lov om anke til Trygderetten (lovrevisjon).
Lovvedtak 17 (2015-2016)  Lov nr. 105
Loven trer i kraft fra 1. april 2016.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2015 til lov om endringer i sosialtjenester (økonomisk stønad til barnefamilier).
Lovvedtak 18 (2015-2016)  Lov nr. 106
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2015 til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap).
Lovvedtak 19 (2015-2016)  Lov nr. 107

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2015 til lov om endringer i introduksjonsloven (tiltak for økt gjennomføring av plikt til opplæring og kvalifisering).
Lovvedtak 6 (2015-2016)  Lov nr. 108
Endringene i § 7, § 17 fjerde ledd og § 18 første ledd trer i kraft 1. januar 2016

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2015 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen til 

 1. lov om oppheving av Lov 19.desember 1898 nr. 3 om Tilvirkning af Athylæther
  Lovvedtak 31 (2015-2016)  Lov nr. 109

 2. lov om endringer i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane
  Lovvedtak 32 (2015-2016)  Lov nr. 110

 3. lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift  (dokumentavgiftsloven)
  Lovvedtak 33 (2015-2016)  Lov nr. 111

 4. lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)
  Lovvedtak 34 (2015-2016)  Lov nr. 112

 5. lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard   (svalbardskatteloven)
  Lovvedtak 35 (2015-2016)  Lov nr. 113

 6. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
  Lovvedtak 36 (2015-2016)  Lov nr. 114

 7. lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
  Lovvedtak 37 (2015-2016)  Lov nr. 115

 8. lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
  Lovvedtak 38 (2015-2016)  Lov nr. 116

 9. lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)
  Lovvedtak 39 (2015-2016)  Lov nr. 117

 10. lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
  Lovvedtak 40 (2015-2016  Lov nr. 118

 11. lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 37 om endringer i tolloven
  Lovvedtak 41 (2015-2016)  Lov nr. 119

 12. lov om endringer i lov 19. juni 2015 nr. 49 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)
  Lovvedtak 42 (2015-2016)  Lov nr. 120

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2015 til lov om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.).
Lovvedtak 15 (2015-2016)  Lov nr. 121
Loven trer i kraft 1. januar 2016 med unntak av del II, III, IV, VI endringene i § 18 første ledd og VII.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2015 til lov om endringer i alkoholloven (varighet på bevillinger mv.).
Lovvedtak 13 (2015-2016)  Lov nr. 122
Loven trer i kraft fra 1. januar 2016.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2015 til lov om endringer i strålevernloven (laserpekere).
Lovvedtak 14 (2015-2016)  Lov nr. 123
Loven trer i kraft 1. januar 2016. 

I kongelig resolusjon 24. mai 2013 om sanksjon og ikraftsetting av Stortingets vedtak til lov om endringer i tobakksskadeloven (bevillingsordning mv.) skal nr. 5 lyde:
Kapittel 2 trer i kraft 1. juli 2017.

Kongelig resolusjon 4. oktober 2013 om ikraftsetting av tobakksskadeloven § 6 annet ledd om politiattest oppheves.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2015 til lov om endringer i skadeserstatningsloven mv. (standardisert inntektstaperstatning til barn).
Lovvedtak 12 (2015-2016)  Lov nr. 124

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2015 til lov om endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer).
Lovvedtak 21 (2015-2016)  Lov nr. 125
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2015 til lov om endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring).
Lovvedtak 20 (2015-2016)  Lov nr. 126
Loven trer i kraft fra 1. januar 2016.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Justis- og beredskapsdepartementet, innvandringssaker
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2015 til lov om endringer i utlendingsloven (som følge av endrede strafferammer i straffeloven 2005 m.m).
Lovvedtak 24 (2015-2016)  Lov nr. 127
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Klima- og miljødepartementet
Delt ikraftsetting av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold. Kapittel IV samt § 78 nr. 8 og den delen av § 78 nr 7. som gjelder oppheving av viltloven § 47 trer i kraft 1. januar 2016.

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 14. desember 2015 til lov om endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn (endring i tilskottsreglane ved avviklinga av buplikta for prestane i Den norske kyrkja).
Lovvedtak 30 (2015-2016)  Lov nr. 128

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2015 til lov om endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift).
Lovvedtak 25 (2015-2016)  Lov nr. 129

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2015 til lov om endringer i pengespilloven (andel av Norsk Tippings overskudd til helse- og rehabiliteringsformål).
Lovvedtak 26 (2015-2016)  Lov nr. 130
Loven trer i kraft 1. januar 2016.
(Se også pkt. 7 Andre saker) 

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2015 til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler).
Lovvedtak 27 (2015-2016)  Lov nr. 131
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Nærings- og fiskeridepartementet, næringssaker
Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2015 til lov om endringar i EØS-høringsloven (elektronisk administrativt samarbeid).
Lovvedtak 8 (2015-2016)  Lov nr. 132
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 14. desember 2015 til lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg.
Lovvedtak 29 (2015-2016)  Lov nr. 133
Loven trer i kraft 1. januar 2016.
(Nyhetssak)

I kongelig resolusjon 4. september 2015 om sanksjon av lov om posttjenester (postloven)skal punkt 2 lyde:
Lov om posttjenester trer i kraft 1. januar 2016 med unntak av §§ 35, 36, 40, 41 første ledd nummer 1 og 55.

Ikraftsetting av lov 29. august 2014 nr. 63 om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar). Loven trer i kraft 1. januar 2016.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 2016 for visse grupper medlemmer i folketrygden fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrifter på helseområdet (opprettelse av Direktoratet for e-helse og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og andre organisatoriske endringer i den sentrale helseforvaltningen) fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 3. mai 2002 nr. 418 om notarius publicus fastsettes.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2005 nr. 1494 om domssogns- og lagdømmeinndeling fastsettes.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Forskrift om straffegjennomføring i Nederland fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om endring i forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer fastsettes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 11. november 1983 nr. 1608 til lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. fastsettes.

4. Styrer, utvalg

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere langsiktige konsekvenser for samfunnet av høy innvandring:

Grete Brochmann, professor, Oslo, leder

Medlemmer:
Anne Britt Djuve, Forskningssjef, Oppegård
Tore Eriksen, spesialrådgiver, Oslo
Erling Holmøy, seniorforsker, Oslo
Cindy Horst, forskningsleder, Oslo
Truls Nordahl, fylkesdirektør, Stavanger
Jan Rose Skaksen, forskningschef, København
Sylo Taraku, generalsekretær, Drammen
Asle Toje, forskningsdirektør, Oslo
Inger Østensjø, rådmann, Stavanger

Finansdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til Norges Banks hovedstyre for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2019:

Medlem: Kathryn M. Baker, selvstendig næringsdrivende, Oslo
Medlem: Steinar Juel, cand.oecon., Bærum
Varamedlem: Espen R. Moen, professor, Oslo (t.o.m. 28. februar 2016)
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Følgende medlemmer og numeriske varamedlemmer oppnevnes til Norsk kulturråd i perioden 1. januar 2016 til 1. januar 2020:

Som medlemmer til rådet 2016 til 2020:

Leder: Direktør Tone Hansen, Oslo

Medlemmer:
Hussjef Martin Revheim, Oslo
Direktør Maria Utsi, Harstad
Kunstnerisk leder Thorbjørn Gabrielsen, Stamsund
Dr. philos Jorunn Veieberg, Bergen

Som numeriske varamedlemmer til rådet 2016 til 2020:

Produsent/selvstendig næringsdrivende Rami Maktabi, Fredrikstad
Kunstnerisk leder Luba Kuzovnikova, Kirkenes
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til Foreldreutvalget for grunnopplæringen for perioden 2016-2019:

Gunn Iren Gulløy Müller, forsker/sivilingeniør, Porsgrunn (leder)
Ole Petter Østerbø, rådgiver, Lillehammer (nestleder)
Elin Refsland, veileder, Eigersund
Rune Benonisen, nasjonalparkforvalter, Nordreisa
Lise Lundh, rådgiver, Oslo
Henrik Henriksen Gaup, saksbehandler, Troms
Ubah Aden, rådgiver, Oslo

Varamedlemmer:
Jan-Erik Wikdahl, IT-konsulent, Trondheim
Benedicte Bergseng Mæland, seniorrådgiver, Bærum 

5. Klagesaker m.v.

Kulturdepartementet
Klage fra Pham Cong Thuan over vedtak 01.06.2015 om avslag på begjæring om innsyn i dokument 14 tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Det norske oljeselskap ASA over Olje- og energidepartementets vedtak 1. juli 2015 om fordeling av Sverdrup-forekomsten. Klagen tas ikke til følge.
(Nyhetssak)

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Utnevning av avdelingsdirektør Tine Mørch Smith til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av overlege Anne Haugen til medisinsk kyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Trygderetten bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Dag Søberg til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av kommandør Rune Fromreide Sommer til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av statsadvokat Trude Elisabeth Sparre til førstestatsadvokat og avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Olav Magnus Hohle til lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Anne Cathrine Haug-Hustad, advokat Cecilie Kvalheim, konstituert lagdommer Mats Wilhelm Ruland og advokat Tonje Berggren til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av politiadvokat Andreas Schei som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. januar 2016 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2016.

Konstitusjon av sorenskriver Morten Miland Thomsen som sorenskriver ved Nordre Vestfold tingrett for to år fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av pensjonert lagdommer Rune Jensen som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2016 til og med 31. desember 2017.

Konstitusjon av sorenskriver Stig Halvor Viken som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. februar 2016 til og med 31. januar 2018.

Konstitusjon av jordskiftelagdommer Magne Reiten som jordskiftelagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. januar 2016 til og med 31. desember 2016.

Konstitusjon av pensjonert tingrettsdommer Tore Cato Bremseth som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra 1. mars 2016 til og med 28. februar 2018.

Konstitusjon av lagmann Gunnar Greger Hagen som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. februar 2016 til og med 31. januar 2018.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Torkel Nybakk Kvaal til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor
Forvaltningen av statens eierskap i Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS overføres fra Landbruks- og matdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet 1. januar 2016.(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Serbia, undertegnet i Oslo 17. juni 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet
Etablering av Direktoratet for e-helse og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) og andre organisatoriske endringer i den sentrale helseforvaltningen fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Departementets kompetanse etter sjøloven § 202 tredje ledd legges til Nærings- og fiskeridepartementet.

Kulturdepartementet
Norsk Tipping gis tillatelse til å tilby spillet Extra som et ordinært spill i sin portefølje.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité tildeles kroner 660 000 000, Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 30 000 000 og Hafjell Nasjonalanlegg AS tildeles kroner 15 000 000 for 2016 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2015 til idrettsformål.
(Nyhetssak)

Avsetningen på kr 12 mill. fra Norsk Tippings overskudd for 2014 til tiltak mot spillproblemer, jf. pengespilloven § 10 fjerde ledd, fordeles.

Kunnskapsdepartementet
Høgskolen i Oslo og Akershus og Norsk institutt for by- og regionforskning, sammen med Statens institutt for forbruksforskning, organiseres fra 1. januar 2016 som én institusjon under navnet Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Nærings- og fiskeridepartementet, næringssaker
Vedtekter for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), fastsatt ved kongelig resolusjon 22. desember 1999, oppheves.