Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 19. november 2010

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt fredning av Jan Mayen som naturreservat.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. november 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 20 S (2010-2011)
Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av eit støtteprogram for audiovisuelt samarbeid med fagfolk frå tredjestatar (MEDIA Mundus)

Prop. 37 S (2010-2011)
Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet

Arbeidsdepartementet

Prop. 18 L (2010-2011)
Endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden)
(Pressemelding)

Prop. 19 L (2010-2011)
Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden)
(Pressemelding)

Prop. 25 L (2010-2011)
Endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (heving av inntektsgrensa for rett til fullt bidragsforskott mv.)
(Pressemelding)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 23 S (2010-2011)
Endringar i statsbudsjettet 2010 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 27 S (2010-2011)
Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Prop. 38 S (2010-2011)
Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet

Prop. 33 S (2010-2011)
Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 32 S (2010-2011)
Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Prop. 21 S (2010-2011)
Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Justis- og politidepartementet
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 29 S (2010-2011)
Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet

Prop. 34 S (2010-2011)
Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Prop. 31 S (2010-2011)
Endringer på statsbudsjettet for 2010 under Kunnskapsdepartementet
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 28 S (2010-2011)
Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Prop. 22 S (2010-2011)
Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 26 L (2010-2011)
Endringar i mineralloven (innkrevjing av tvangsmulkt og lovbrotsgebyr)

Olje- og energidepartementet

Prop. 35 S (2010-2011)
Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Prop. 36 S (2010-2011)
Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrift om fredning av Jan Mayen naturreservat og forskrift om endring i to forskrifter om verneområder på Svalbard.
(Pressemelding)

3.      Klagesaker m.v.

Finansdepartementet

Klage fra Innsynspesialisten på Finansdepartementets avslag på begjæring om innsyn i e-post 22. juni 2010 fra Finansdepartementet til Justis- og politidepartementet. Klagen tas ikke til følge.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Klage fra familien Helgøy over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets vedtak av 23. juni 2010 om ikke å gi avkall på statens arv etter Ragnvald Fagerhaug til fordel for ektefellene Jan og Karin Helgøy. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Innsynspesialisten på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avslag på begjæring om innsyn i brev av 18. august 2010 fra Departementenes servicesenter. Klagen tas ikke til følge.

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Generalkonsul Fred Harald Nomme utnevnes til ambassadør i Rabat, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Robert Hovde utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Espen Andreas Hauge utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

5.      Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Rigmor Aasrud overtar styret av Arbeidsdepartementet i tillegg til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i den tid statsråd Hanne Inger Bjurstrøm er sykmeldt.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2009-2014, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2009-2014 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk, alle av 28. juli 2010.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og St. Christopher (Saint Kitts) og Nevis, undertegnet i Paris 24. mars 2010.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Saint Vincent og Grenadinene, undertegnet i Paris 24. mars 2010.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Sankt Lucia, undertegnet i Paris 19. mai 2010.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Grenada, undertegnet i Paris 19. mai 2010.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Dominicasamveldet, undertegnet i Paris 19. mai 2010.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Antigua og Barbuda, undertegnet i Paris 19. mai 2010.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Fyrstedømmet Monaco, undertegnet i Paris 23. juni 2010.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Belize, undertegnet i Paris 15. september 2010.

Kulturdepartementet

Av avsetningen på 12 mill. kroner fra Norsk Tippings overskudd for 2009 til tiltak mot spillproblemer, jf. pengespilloven § 10 andre ledd, fordeles 7,96 mill. kroner.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Høgskolen i Bodø med virkning fra 1. januar 2011 status som universitet med fullmakter etter loven § 3-3 første ledd. Fra samme dato blir institusjonens navn ”Universitetet i Nordland”.
(Pressemelding)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen