Offisielt fra statsråd 19. februar 2021

I statsråd i dag ble det lagt fram forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven i forbindelse med regjeringens forslag til rusreform.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 19. februar 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 90 S (2020-2021)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport

Forsvarsdepartementet
Prop. 91 L (2020-2021)
Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 92 L (2020-2021)
Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m.
(rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.)
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 87 L (2020-2021)
Endringer i forurensningsloven
(lovhjemmel for krav om avsavnsrenter)
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 88 L (2020-2021)
Endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk)
(Nyhetssak)

Prop. 89 L (2020-2021)
Midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)
(Nyhetssak)

Prop. 86 L (2020-2021)
Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Ikraftsetting av lov 18. desember 2020 nr. 140 om endringer i folketrygdloven (utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon). Endringsloven trer i kraft 1. mars 2021.

Ikraftsetting av lov 18. desember 2020 nr. 143 om endringer i EØS-arbeidstakarlova. Endringsloven trer i kraft 1. mars 2021.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 9. februar 2021 til lov om midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.).
Lovvedtak 66 (2020-2021)  Lov nr. 4

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området mv. fastsettes.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Forskrift om endringer i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) fastsettes.
(Se pkt.6 Andre saker)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Delegasjon av myndighet

Helse- og omsorgsdepartementet
Kongens myndighet etter smittevernloven § 4-3 delegeres til Helse- og omsorgsdepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet
Delegering av Kongens myndighet i midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 fjerde ledd til Nærings- og fiskeridepartementet.
(Se pkt. 3 Forskrifter)
(Nyhetssak)

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Bamako, Republikken Mali,
Vegar Sundsbø Brynildsen, tillike til ambassadør i Nouakchott, Den islamske republikk Mauritania.

Utnevning av ambassadør i Abuja, Forbundsrepublikken Nigeria, Knut Eiliv Lein, tillike til ambassadør i Porto Novo, Republikken Benin.

Utnevning av ambassadør i Havanna, Republikken Cuba, Beate Stirø, tillike til ambassadør i St. John’s, Antigua og Barbuda.

Utnevning av avdelingsdirektør Sjur Larsen til ambassadør i Rabat, Kongeriket Marokko, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Guro Markussen Løvaas til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Snøfrid Byrløkken Emterud til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Forvaltningsansvaret for lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) § 1-4 og §§ 2-3 til 2-11 overføres fra distrikts- og digitaliseringsministeren til kommunal- og moderniseringsministeren.
(Nyhetssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Det gis samtykke til å overskride bevilgningen i statsbudsjettet for 2021 under kapittel 640 Arbeidstilsynet, post 1 Driftsutgifter med inntil 50 mill. kroner, og at gebyrinntektene kan føres under kap. 3640 Arbeidstilsynet, (ny) post 10 Gebyr, godkjenningsordning innkvartering mv.
(se pkt. 3 Forskrifter)

Olje- og energidepartementet
Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel under tildeling i forhåndsdefinerte områder 2020.
(Nyhetssak)