Offisielt fra statsråd 20. mai 2016

I statsråd i dag ble det lagt fram en proposisjon om å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker. Stortingsmeldingen «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» ble også lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. mai 2016. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 132 S (2015-2016)
Samtykke til
1) godtakelse av forordning (EU) nr. 515/2014 om opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum og forordning (EU) nr. 514/2014 om fastlegging av alminnelige bestemmelser m.m. (videreutvikling av Schengen-regelverket),
2) inngåelse av avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler med hensyn til ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum, som en del av Det indre sikkerhetsfondet for perioden 2014 til 2020
(Nyhetssak

Arbeids- og sosialdepartementet
Meld. St. 33 (2015-2016)
NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet
(Nyhetssak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 130 LS (2015-2016)
Sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn
(Nyhetssak

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. mai 2016 til lov om endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet).
Lovvedtak 52 (2015-2016)  Lov nr. 10 

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 18. mai 2016 til lov om endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.).
Lovvedtak 57 (2015-2016)  Lov nr. 11
Loven trer i kraft straks. 

3. Klagesaker m.v.

Landbruks- og matdepartementet
Klage fra Gran sameby av 5. juni 2015 på Landbruks- og matdepartementets vedtak 1. juni 2015 om godkjenning av gjerdeanlegg, tas ikke til følge. 

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Abu Dhabi, Jens Eikaas, tillike til ambassadør i Kuwait. 

Utnevning av ambassadør i Buenos Aires, Jostein Leiro, tillike til ambassadør i Montevideo, Uruguay. 

Utnevning av avdelingsdirektør Ingrid Mollestad til ambassadør i Havanna, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Olav Berstad til ambassadør i Budapest, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Ingrid Marie Mikelsen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av konstituert generaladvokat Lars Morten Bjørkholt som generaladvokat ved Generaladvokatembetet fra 1. august 2016 og inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2017. 

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Godkjenning av endring av 26. november 2015 i Roma-vedtektene om Den internasjonale straffedomstol av 17. juli 1998 – sletting av artikkel 124.
(Nyhetssak

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, Den europeiske union om godtakelse av forordning (EU) nr. 515/2014 om opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum og forordning (EU) nr. 514/2014 om fastlegging av alminnelige bestemmelser m.m. (videreutvikling av Schengen-regelverket). 

Barne- og likestillingsdepartementet 

Kristiansand kommune gis samtykke til å forlenge forsøk med en felles tverretatlig akuttjeneste for barn og unge i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og barneverntjenesten med tre år. 

Kristiansand kommune gis samtykke til å utvide forsøket med de øvrige kommunene i vertskommunesamarbeidet. 

Kommunen gis dispensasjon fra lovbestemt taushetsplikt etter barnevernloven, spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven, og gis også samtykke til å opprette et felles manuelt klientregister. 

Samtykkene og dispensasjonen gjelder fra nye vedtekter er fastsatt av kommunestyret. 

Barne- og likestillingsdepartementet gis kompetanse til å forlenge prosjektperioden med inntil ett år utover fastsatt prosjektperiode. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sammenslåing av fylkesmannsembetet i Sør-Trøndelag og fylkesmannsembetet i Nord-Trøndelag fra 1. januar 2018.
(Nyhetssak

Olje- og energidepartementet
Feios Kraftverk AS gis tillatelse til planendring av Feios kraftverk og tillatelse til tilhørende elektriske anlegg i Vik kommune.