Offisielt fra statsråd 21. januar 2011

Orlogskaptein Trond André Bolle (1968-2010) tildeles Krigskorset med sverd post mortem for personlig utvist tapperhet og særlig fremragende ledelse under internasjonale operasjoner i Afghanistan i perioden oktober 2005 til februar 2006.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. januar 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Samferdselsdepartementet

Prop. 63 S (2010-2011)
Utbygging og finansiering av rv 80 Løding – Vikan i Bodø kommune i Nordland (Vegpakke Salten fase 2a) og auke av fullmaktsgrensa for forskottering i 2011
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. november 2010 til lov om endringer i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen.
Lovvedtak 5 (2010-2011) Lov nr. 3

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2010 til lov om endringar i einingsregisterlova og føretaksregisterlova.
Lovvedtak 37 (2010-2011) Lov nr. 4
Loven trer i kraft 1. februar 2011.

3.      Klagesaker m.v.

Helse- og omsorgsdepartementet

Klage fra Lasse Berg på Helse- og omsorgsdepartementets avslag om innsyn i dokumentene 114, 115, 117, 118, 120, 124, 135, 136 og 137 i sak nummer 2006/02473 tas ikke til følge.

Klage fra Lasse Berg på Helse- og omsorgsdepartementets avslag om innsyn i dokumentene 208, 213 og 223 i sak nummer 2006/02473 tas ikke til følge.

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Utnevning av ambassadør i Khartoum, Jens-Petter Kjemprud, tillike til ambassadør i Bangui, Den sentralafrikanske republikk.

Utnevning av ambassadør i Kampala, Thorbjørn Gaustadsæther, tillike til ambassadør i Kigali, Rwanda.

Utnevning av ambassadør i Kampala, Thorbjørn Gaustadsæther, tillike til ambassadør i Bujumbura, Burundi.

Justis- og politidepartementet

Politistasjonssjef Jon Steven Hasseldal åremålsutnevnes til politimester i Sunnmøre politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Vibeke Helene Riekeles utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Forsvarsdepartementet

Orlogskaptein Trond André Bolle (f. 5. juli 1968 – d. 27. juni 2010) tildeles Krigskorset med sverd post mortem for personlig utvist tapperhet og særlig fremragende ledelse under internasjonale operasjoner i Afghanistan i perioden oktober 2005 til februar 2006.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Politimester Jon Steven Hasseldal skal tilhøre påtalemyndigheten selv om han ikke har juridisk embetseksamen.

Kommunal- og regionaldepartementet

I medhold av kommuneloven § 3 nr. 3 stadfestes Hamarøy kommunestyres vedtak av 26. oktober 2010 om å benytte Hábmera suohkan som samisk navn på Hamarøy kommune.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus organiseres fra 1. august 2011 som én institusjon under navnet Høgskolen i Oslo og Akershus.
(Pressemelding)