Offisielt fra statsråd 21. september 2023

I statsråd i dag er det gjenoppnevnt medlemmer til Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, for perioden inntil 30. september 2027.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 21. september 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 137 L (2022-2023)
Endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger og smittesporing m.m.)

Kommunal- og distriktsdepartementet

Prop. 138 L (2022-2023)
Endringer i inndelingslova (hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøring)

Relatert:

2. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 13. mai 2011 nr. 512 om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Forskriften fastsettes i samsvar med vedlegg til resolusjonen.

3. Delegasjon av myndighet

Klima- og miljødepartementet

Kongens myndighet etter lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 12a første og tredje ledd delegeres til Klima- og miljødepartementet.

4. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør i Canberra, Australia, Anne Grete Riise, tillike til ambassadør i Nuku’alofa, Kongeriket Tonga.

Utnevning av seniorrådgiver Trine Jøranli Eskedal til ambassadør i Ottawa, Canada. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

5. Styrer og utvalg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene gjenoppnevnes for en periode inntil 30. september 2027.

Leder:
Administrerende direktør Geir Axelsen, leder, Oslo

Medlemmer:
Seksjonssjef Tonje Margrethe Køber, Bærum, Statistisk sentralbyrå (ny)
Sjeføkonom Roger Bjørnstad, Nesodden, Landsorganisasjonen i Norge
Samfunnsøkonom Ellen Horneland, Oslo, Landsorganisasjonen i Norge
Sjeføkonom Øystein Dørum, Oslo, Næringslivets Hovedorganisasjon
Fagdirektør Torill Randi Lødemel, Oslo, Næringslivets Hovedorganisasjon
Sjeføkonom Torbjørn Eika, Oslo, KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Sjeføkonom Fredrik Haugen, Ski, Unio (ny)
Sjeføkonom Stein Atle Haverstad Gjerding, Oslo, Arbeidsgiverforeningen Spekter
Sjeføkonom Arna Merete Onshus, Oslo, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Seniorrådgiver Hans Atle Gullestad, Oslo, Akademikerne (ny)
Sjeføkonom Lars Eivind Haartveit, Bærum, Hovedorganisasjonen Virke
Avdelingsdirektør Ragnar Ihle Bøhn, Nes, Kommunal- og distriktsdepartementet
Avdelingsdirektør Kristin Solberg-Watle, Oslo, Finansdepartementet
Avdelingsdirektør Sigrid Russwurm, Oslo, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

6. Klagesaker mv.

Nærings- og fiskeridepartementet

Klage fra advokat Grunde Bruland på vegne av PO3/4 Kunnskapsinkubator over Nærings- og fiskeridepartementets avgjørelse om avslag på krav om innsyn tas ikke til følge.