Offisielt fra statsråd 23. mai 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. mai 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 68 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 9/2003 av 31. januar 2003 om endring av vedlegg II til EØS-avtala ved innlemming av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF om alminneleg produkttryggleik

St.meld. nr. 36 (2002-2003)
Noregs deltaking i Europarådet i 2002

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 70 (2002-2003)
Om jordbruksoppgjøret 2003 – endringer i statsbudsjettet for 2003 m.m.

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 96 (2002-2003)
Om lov om endringer i straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og påtalemyndigheten)

St.meld. nr. 37 (2002-2003)
Rettferdsvederlag av statskassa

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 95 (2002-2003)
Om lov om endringer i utlendingsloven (Dublin II-forordningen)
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

St.prp. nr. 69 (2002-2003)
Tilsagn om statstilskudd til Stavanger og Sandnes kommuner og Rogaland fylkeskommune til delfinansiering av driftsutgifter ved gjennomføring av det europeiske kulturhovedstadsåret
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 94 (2002-2003)
Om lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. april 2003 til lov om endringer i lov 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a., i lov 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten og i lov om beskyttelse av design.
Loven trer i kraft 1. juni 2003.
Besl. O. nr. 75 (2002-2003) Lov nr. 33

Helsedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. april 2003 til lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader.

Endringer som følger av lovvedtaket romertall I (alkoholloven) gjelder fra 1. juli 2003.

Endringer som følger av lovvedtaket romertall II i tobakksskadelovens overskrift gjelder straks.

Endringer som følger av lovvedtaket romertall II i tobakksskadelovens § 6 gjelder fra 1. juni 2004.

Endringer som følger av lovvedtaket romertall II ny § 8 i tobakksskadeloven og endret nummerering av de etterfølgende paragrafene gjelder fra 1. juli 2003.
Besl. O. nr. 80 (2002-2003) Lov nr. 34
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Ikrafttredelse av lov 21. februar 2003 nr. 12 om biobanker. Loven gjelder fra 1. juli 2003.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. april 2003 til lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)
Loven trer i kraft 1. juli 2003.
Besl. O. nr. 78 (2002-2003) Lov nr. 35

3. Forskrifter

Helsedepartementet

Forskrift 15. desember 1995 nr. 990 om røyking på restauranter og andre serveringssteder, internkontroll mv. (restaurantforskriften) oppheves fra 1. juni 2004.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4. Styrer, utvalg

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Teknologirådet for perioden fram til 30. april 2007:

Professor Eivind Osnes, Oslo, leder
Fylkesmann Ann Kristin Olsen, Kristiansand
Forlagssjef Andreas Skartveit, Oslo
Professor Håkon With Andersen, Trondheim
Forskningsleder Tian Sørhaug, Oslo
Seniorkonsulent Arnold K. Hansen, Skånland
Professor Magne Espedal, Bergen
Førsteamanuensis Rigmor Austgulen, Trondheim
Professor Einar Johan Aas, Trondheim
Seksjonsleder Carsten Tank-Nielsen, Bærum (ny)
Professor Ingvald Strømmen, Trondheim (ny)
Forskningssjef Liv Lunde, Nittedal (ny)
Professor Edel Elvevoll, Tromsø (ny)
Generalsekretær Gro Brækken, Oslo (ny)
Advokat Kristine Veierød, Oslo (ny)

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til nemnder og klagenemnd i medhold av forskrifter av 27. juli 1990 om erstatning til fiskere og om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomheten for perioden fram til 23. april 2005:

I. Nemnd for behandling av krav om erstatning som følge av beslagleggelse av fiskefelt etter petroleumsloven § 8-2, skal bestå av:

1. Sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder
Varamedlem: Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund

2. Juridisk rådgiver Torunn Jørgensen, Oljedirektoratet
Varamedlem: Sjefsingeniør Kjell Arild Anfinsen, Oljedirektoratet

3. Rådgiver Robert Misund, Fiskeridirektoratet
Varamedlem: Førstekonsulent Randi S. Sletten, Fiskeridirektoratet

II. Nemnd for behandling av krav om erstatning for tap som følge av forurensing og avfall etter petroleumsloven § 8-3 og skadevoldende innretninger etter petroleumsloven § 8-5, skal bestå av:

1. Sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder
Varamedlem: Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund

2. Advokat Oluf Bjørndal, Oljeindustriens Landsforening,
Varamedlem: Seniorrådgiver Carsten Bowitz, Oljeindustriens Landsforening (ny)

3. Didrik Vea, Norges Fiskarlag (tidl. varamedlem)
Varamedlem: Sigmund Stonghaugen, Norges Fiskarlag (ny)

III. Nemnd for behandling av søknad om kompensasjon for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomheten, skal bestå av:

1. Sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder
Varamedlem: Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund

2. Rådgiver Elisabeth Haavig Bakke, Fiskeridirektoratet (tidl. varamedlem)
Varamedlem: Rådgiver Robert Misund, Fiskeridirektoratet (tidl. hovedmedlem)

3. Didrik Vea, Norges Fiskarlag (tidl. varamedlem)
Varamedlem: Sigmund Stonghaugen, Norges Fiskarlag (ny)

IV. Felles klagenemnd for behandling av klager over vedtak fattet av en av de ovennevnte nemnder, skal bestå av:

1. Førstelagmann Erik A. Foss, Gulating lagmannsrett, leder
Varamedlem: Lagdommer Steinar Trovåg, Gulating lagmannsrett

2. Senior juridisk rådgiver Ellen B. Solberg, ConocoPhillips
Varamedlem: Advokat Catherine M. Støle, Statoil

3. Sjefsingeniør Åse K. Thomsen, Oljedirektoratet
Varamedlem: Sjefsingeniør Kjell L. Nilsson, Oljedirektoratet

4. Seksjonssjef Lisbeth W. Plassa, Fiskeridirektoratet
Varamedlem: Seniorrådgiver Egil Lekven, Fiskeridirektoratet (ny)

5. Jakob Magnar Jakobsen, Norges Fiskarlag
Varamedlem: Karl Sæther, Norges Fiskarlag

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Harare, ambassadør Kjell Storløkken, utnevnes tillike til ambassadør i Gaborone, Botswana.

Justis- og politidepartementet

Direktør Halvor Kjølstad oppnevnes som nytt medlem til Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. juni 2003 til 31. mai 2007.

Statsadvokat Inger Wiig konstitueres som førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Seksjonssjef Oddbjørn Mjølhus åremålsutnevnes til politimester i Politidirektoratet for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Direktør Jon Arvid Lea åremålsbeskikkes som direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fra 1. september 2003 til 1. september 2009.

Sosialdepartementet

Spesialist i allmennmedisin Arne Eikås konstitueres som medisinsk kyndig rettsmedlem i Trygderetten for 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 140/2002 av 8. november 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (tilpasning til forordning (EF) nr. 141/2000 om legemidler mot sjeldne sykdommer) kan bli bindende for Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Jan Petersen med ektefelle ved offisielt besøk til Kroatia, Serbia og Montenegro 28.-30. mai 2003.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Jan Petersen med ektefelle ved deltakelse på St. Petersburgs 300-årsjubileum 6.-7. juni 2003.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Odd Einar Dørum med ektefelle ved Nordisk Justisministermøte i Saltsjøbaden 25.-27. juni 2003.

Finansdepartementet

Capital Merchant Bank ASA gis tillatelse til å drive bankvirksomhet. Finansdepartementet fastsetter de nærmere vilkår for tillatelsen.

Kultur- og kirkedepartementet

Statlig forsikring for utstilling av stoler av Charles Rennie Mackhintosh ved Jugendstilsenteret. Forsikringen gjelder i tidsrommet 30. mai til 21. oktober 2003.