Offisielt fra statsråd 23. mars 2007

Regjeringen fremmer i dag forslag til ny privatskolelov. Forslaget innebærer at hovedregel er at bare skoler som driver sin virksomhet på et religiøst grunnlag, etter en anerkjent pedagogisk retning eller er en sertifisert internasjonal skole, vil få godkjenning.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. mars 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 53 (2006-2007)
Om samtykke til ratifikasjon av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973 og tiltredelse av Revisjonsakten av 29. november 2000

St.prp. nr. 54 (2006-2007)
Om samtykke til inngåelse av avtale mellom Danmark, Island og Norge om etablering av Nordisk Patentinstitutt av 5. juli 2006

St.prp. nr. 55 (2006-2007)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 154/2006 av 8. desember 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport m.v.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 56 (2006-2007)
Tilleggsbevilgning til Utlendingsforvaltningen – økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser og sterkere vektlegging av barns tilknytning til riket.
(Pressemelding) (Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 34 (2006-2007)
Om lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) og lov om regulerte markeder (børsloven)
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Ot.prp. nr. 35 (2006-2007)
Om lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 36 (2006-2007)
Om lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 33 (2006-2007)
Om lov om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen)

Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 22 (2006-2007)
Veiviseren
For det norske filmløftet
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Ot.prp. nr. 37 (2006-2007)
Om lov om endringar i friskolelova
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

3.      Styrer, utvalg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2007 til 28. februar 2010:

I. Som faste nøytrale medlemmer:
Sorenskriver Stein Husby, Kongsberg
Avdelingsdirektør Anne Britt Evensen Norum, Oslo
Professor Steinar Strøm, Oslo

II. Som representant for arbeidstakerinteresser etter lønnsnemndloven:                     
Leder i Landsorganisasjonen i Norge, Roar Flåthen, Oslo

Personlige varamedlemmer:
1.  2. nestleder Geir Mosti, Oslo
2.  1. sekretær Ellen Stensrud, Oslo
3.  LO-sekretær Tor-Arne Solbakken, Oslo
4.  Sekretær Rita Lekang, Oslo
5.  Sekretær Trine Lise Sundnes, Oslo
6.  Forhandlingsdirektør Per Engebretsen, Oslo (ny)
7.  Leder Tore Eugen Kvalheim, Oslo (ny)
8.  Nestleder Åsmund Knudsen, Bærum (ny)

III. Som representant for arbeidsgiverinteresser etter lønnsnemndloven:                           
Direktør Sigrun Vågeng, Oslo (ny)

Personlige varamedlemmer:
1.  Forhandlingsdirektør Gunnar Flaat, Oslo
2.  Advokat Margrethe Husebø, Oslo (ny)
3.  Advokat Elisabeth Lea Strøm, Oslo (ny)

IV. Som representant for arbeidstakerinteresser etter tjenestetvistloven:                     
Leder Morten Øye, Drøbak

Personlige varamedlemmer:
1. Leder Turid Lilleheie, Nedre Eiker
2. Forhandlingsdirektør Per Engebretsen, Oslo (ny)
3. Leder Pål Arnesen, Oslo (ny)
4. Forhandlingsleder Mette-Sofie Kjølsrud, Asker (ny)

V. Som representant for statens interesser etter tjenestetvistloven:
Personaldirektør Jørn Skille, Moss

Personlige varamedlemmer:
1. Underdirektør Grete Antonie Jarnæs, Oslo
2. Avdelingsdirektør Ingrid Haugen, Oslo
3. Avdelingsdirektør Kyrre Stenbro, Oslo

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Roma, Einar Marentius Bull, utnevnes tillike til ambassadør i San Marino.

Helse- og omsorgsdepartementet

Administrasjonssjef Eli Johanne Lundemo utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Hans Tore Høviskeland utnevnes til førstestatsadvokat ved Økokrim.

Landbruks- og matdepartementet

Seniorrådgiver Steinar Bø konstitueres som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 127/2006 om grensekryssende fusjoner av selskaper med begrenset ansvar kan bli bindende for Norge.

Nærings- og handelsdepartementet

Beredskapsorganisasjonen Direktoratet for utenrikshandel avvikles og instruksen for direktoratet oppheves.

Til toppen