Offisielt fra statsråd 23. oktober 2020

I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om utbygging og finansiering av riksvei 4 på strekningen Roa – Gran grense inklusive Jaren – Amundrud/Almenningsdelet – Lygnebakken i Innlandet.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 23. oktober 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 18 L (2020-2021)
Endringer i tvisteloven (halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker)
(Nyhetssak)

Prop. 19 L (2020-2021)
Endringer i våpenlova (oppbevaring av skytevåpen mv.)
(Nyhetssak)

Prop. 21 L (2020-2021)
Endringer i arveloven (landbrukseiendommer i dødsbo mv.)
(Nyhetssak) 

Klima- og miljødepartementet
Prop. 20 L (2020-2021)
Endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.)
(Nyhetssak)
 

Samferdselsdepartementet
Prop. 17 L (2020-2021)
Endringer i yrkestransportlova og skatteforvaltningsloven (tilsyn med kontrollutrustninger og tredjepartsrapportering til skattemyndighetene i drosjenæringen)
(Nyhetssak)

Prop. 22 L (2020-2021)
Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy)
(Nyhetssak)

Prop. 23 S (2020-2021)
Utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningen Roa – Gran grense inkl. Jaren – Amundrud/Almenningsdelet – Lygnebakken i Innlandet
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. oktober 2020 til lov om endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), og om endringer i midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet sin inntekt som følge av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 1 (2020-2021) Lov nr. 117

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2018 nr. 77 om endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.). Endringsloven trer i kraft 1. november 2020, med unntak av tobakksskadeloven nytt kapittel 3A og ny 36a.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om saksøktes ansvar for sakskostnader ved tvangsfullbyrdelse fastsettes.
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid-19 vert fastsett.

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private barnehager fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Delegasjon av myndighet

Klima- og miljødepartementet
Delegasjon av Kongen si mynde etter lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) § 10 femte ledd til Klima- og miljødepartementet.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Bamako, Republikken Mali, Vegar Sundsbø Brynildsen, tillike til ambassadør i N’Djamena, Republikken Tsjad.

Utnevning av ambassadør i Haag, Nederland, Bård Ivar Svendsen, tillike til ambassadør i Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg.

Finansdepartementet
Utnevning av underdirektør Marius Østli til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Thomas Neby Baardseng til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.