Offisielt fra statsråd 24. september 2021

I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om forlengelse av midlertidige endringer for dagpenger, sykepenger og omsorgspenger i møte med pandemien.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 24. september 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 243 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: endringer i midlertidige regler for dagpenger og omsorgspenger)
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Prop. 240 S (2020-2021)
Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 24. april 2014 mellom Norge og Belgia for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og for å forebygge skatteunndragelse, undertegnet i Oslo den 8. september 2021

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 244 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (influensavaksinasjonsprogrammet) og orientering under Samferdselsdepartementet (tilleggsavtaler med togselskapene) og Kulturdepartementet (forlengelse av midlertidige støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett)
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 239 LS (2020-2021)
Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac sentralregister for rettshåndhevelsesformål) og samtykke til ratifikasjon av Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og Norge til Avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse
(Nyhetssak)

Prop. 241 L (2020-2021)
Endringer i straffeloven mv.
(klargjøring av inndragningsregler m.m.)
(Nyhetssak)

Prop. 242 L (2020-2021)
Endringer i rekonstruksjonsloven (forlengelse av lovens virketid)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser mv.

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 1. mars 2019 nr. 2 om register over reelle rettighetshavere. Loven §§ 1 til 7 og 15 trer i kraft 1. november 2021.

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 20 om endring i foretakspensjonsloven med virkning til og med 31. oktober 2021.
(Nyhetssak)

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 21 om endring i innskuddspensjonsloven med virkning til og med 31. oktober 2021.
(Nyhetssak)

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 22 om endring i tjenestepensjonsloven med virkning til og med 31. oktober 2021.
(Nyhetssak)

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 25 om endring i forsikringsavtaleloven med virkning til og med 31. oktober 2021.
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 117 om endringer i straffeloven. Loven trer i kraft 1. juli 2022.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.
(Se pkt. 6 Andre saker)

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 1. mars 2019 nr. 168 om pasientjournal (pasientjournalforskriften) fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 31. mai 2013 nr. 563 om nasjonal kjernejournal fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 29. november 2013 nr. 1373 om håndtering av medisinsk utstyr fastsettes.

4. Klagesaker mv.

Utenriksdepartementet
Klage fra Norsk Folkehjelp på Utenriksdepartementets vedtak av 5. mai 2021 om avslag på søknad om tilskuddsmidler til utgivelse av rapporten Nuclear Weapons Ban Monitor 2021 tas ikke til følge.

5. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Paul Sverre Siljan Tharaldsen til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Kinshasa, Den demokratiske republikken Kongo, Jon-Åge Øyslebø, tillike til ambassadør i Libreville, Republikken Gabon.

Utnevning av ambassadør i Nairobi, Republikken Kenya, Gunnar Andreas Holm, tillike til ambassadør i Victoria, Republikken Seychellene.

Utnevning av ambassadør i Nairobi, Republikken Kenya, Gunnar Andreas Holm, tillike til ambassadør i Mogadishu, Republikken Somalia.

Finansdepartementet
Utnevning av underdirektør Jens Christian Werring-Westly til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Arbeids- og sosialdepartementet
Bevilgningen i statsbudsjettet for 2021 under kapittel 2650 Sykepenger, post 72 Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv. kan overskrides med inntil 10 mill. kroner.
(Se pkt. 3 Forskrifter)