Offisielt fra statsråd 25. april 2008

I statsråd i dag ble blant annet Ot.prp. nr. 52 (2007-2008) Om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage) og Ot.prp. nr. 54 (2007-2008) Om lov om endringer i opplæringslova (Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og rett til avgrensa fritak) behandlet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. april 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.meld. nr. 20 (2007-2008)
Om Noregs deltaking i den 62. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 61. generalforsamlinga i FN

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 51 (2007-2008)
Om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskaps- og foreldrepenger med 100 prosent dekning for selvstendig næringsdrivende)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 54 (2007-2008)
Om samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 4. april 2008.

Ot.prp. nr. 50 (2007-2008)
Om lov om individuell pensjonsordning
(Pressemelding)

St.meld. nr. 3 (2007-2008)
Statsrekneskapen for 2007
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 53 (2007-2008)
Om lov om endringer i kommuneloven (forlengelse av inndekningsperioden for underskudd)
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 21 (2007-2008)
Samspill. Et løft for rytmisk musikk
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Ot.prp. nr. 52 (2007-2008)
Om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 54 (2007-2008)
Om lov om endringer i opplæringslova (Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og rett til avgrensa fritak)
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. april 2008 til lov om endringar i burettslagslova, eigarseksjonslova og avhendingslova.
Endringslova tek til å gjelde frå 1. juli 2008.
Besl. O. nr. 50 (2007-2008).  Lov nr. 11.

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. mars 2008 til lov om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (gjennomføring av forordning (EF) 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innenfor veitransport og om endring av forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av forordning (EØF) nr. 3820/85 m.m.)
Iverksetjing av lova straks.
Besl. O. nr. 47 (2007-2008). Lov nr. 12.

3.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrift 18. juni 2004 nr. 918 om sikkerhet og terrorberedskap i havner på Svalbard fastsettes.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om gjennomføring av tidsbegrenset nasjonalt våpenamnesti fastsettes.

4.      Styrer, utvalg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet  

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal gjennomgå hjelpemiddelområdet:

1.  Assisterende generalsekretær Arnt Holte, Oslo, leder
2.  Professor Espen Bratberg, Bergen
3.  Professor Lars-Erik Borge, Trondheim
4.  Førsteamanuensis Alice Kjellevold, Stavanger
5.  Generalsekretær Aud Blankholm, Oslo
6.  Rådmann Toril Lahnstein, Askim
7.  Doktorgradstudent Ashfaq Sadiq, Narvik
8.  Daglig leder Rannveig H. Pedersen, Trondheim
9.  Administrasjonssjef Audun Østerås, Steinkjer
10. Ergoterapeut Anita Røraas, Kongsberg
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede tiltak mot økonomiske forskjeller:

Riksmeklingsmann Svein Longva (utvalgsleder), Oslo
Forskningssjef Tone Fløtten, Oslo
Førsteamanuensis Mari Rege, Stavanger
Professor Claire Armstrong, Tromsø
Forsker Axel West Pedersen, Bærum
Førsteamanuensis Hilde Bojer, Oslo
Stipendiat Karl Ove Aarbu, Bergen
Seniorrådgiver Mads Ivar Kirkeberg, Eidskog
Sjefsøkonom Stein Reegård, Landsorganisasjonen (LO), Bærum
Avdelingsdirektør Espen Søilen, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Røyken
(Pressemelding)

5.      Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Esso Norge AS over Olje- og energidepartementets vedtak 13. mars 2008 om fastsettelse av ny stemmeregel for utvinningstillatelsene 091, 091B og 091C. Klagen tas ikke til følge.

6.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prosjektleder Mette Fjellså Paulsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Else Helene Feet utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Frede Hermansen utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Bjørn Runar Haaland utnevnes til sorenskriver ved Halden tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Bjørn Engstrøm utnevnes til lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskifterettsleder Ivar Sund utnevnes til jordskiftedommer ved Nord-Østerdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Ole Nyfløt og konstituert lagdommer Ragnar Eldøy som lagdommere ved Borgarting lagmannsrett til og med 31. desember 2008.

7.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler ESA at overgangsordningene for veitransport for Estland, Latvia, Litauen, Slovakia og Den tsjekkiske republikk videreføres fra 1. mai 2008 til 1. mai 2009.

Undertegning av tilleggsprotokoll av 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev til Genèvekonvensjonen av 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg.

Helse- og omsorgdepartementet

Det gis fornyet konsesjon til Institutt for energiteknikk for drift av kombinert lager og deponi for lav- og middelaktivt avfall i Himdalen for 4 år, til og med 30. april 2012.

Kultur- og kirkedepartementet

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2007 til idrettsformål,
kr 1 250 000 000 og kr 168 000 000 i overgangsmidler, totalt kr 1 418 000 000, fordeles i 2008.
Kultur- og kirkedepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt til å disponere ikke utbetalte spillemidler til idrettsformål og opptjente renter av innestående midler, til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av oljefeltet Morvin.

Fastsetting av endelig manøvreringsreglement for Horga Kraftverk i Sigdal kommune i Buskerud.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen