Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 27. september 2013

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om delvis bompengefinansiering av Askøypakken i Hordaland.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. september 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 195 L (2012-2013)
Endringer i tinglysingsloven mv.
(registrering av gjeld)
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 196 L (2012-2013)
Endringer i spesialisthelsetjenesteloven
(Avvikling av godkjenningsordningen for sykehus)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet
Prop. 197 S (2012-2013)
Delvis bompengefinansiering av Askøypakken i Hordaland
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Delvis ikraftsetting av lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven). § 8-11 trer i kraft straks med virkning for boliger som verdsettes etter lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 8 C.

Delvis ikraftsetting av lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
§ 18 trer i kraft straks med virkning for boliger som verdsettes etter § 8 C.

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven).

Loven trer i kraft 1. januar 2014 unntatt § 57, som trer i kraft senere. § 12 trer i kraft straks med virkning fra 13. september 2013.

Lov 21. juni 2013 nr. 82 om endringer i politiregisterloven mv. trer i kraft 1. januar 2014.

(Se også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 6 Andre saker)

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerforskriften).

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften).

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 13. mars 2009 nr. 303 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 749 om bruk av politiarrest.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2001 nr. 722 om personellsikkerhet.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 31. mars 1995 nr. 281 om kommunikasjonskontroll (kommunikasjonskontrollforskriften).

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen).

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 6 Andre saker)

Samferdselsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen. 

4. Delegasjon av myndighet

Miljøverndepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 34 sjette ledd til Miljøverndepartementet.

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Tone-Helen Toften gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Rigmor Aasrud med virkning fra og med 1. oktober 2013.

Statssekretær Geir Pollestad gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Marit Arnstad med virkning fra og med 1. oktober 2013.

Statssekretær Kjersti Stenseng gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Hadia Tajik med virkning fra og med 1. oktober 2013.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ambassadør i Abu Dhabi, Sten Anders Berge, utnevnes tillike til ambassadør i Doha, Qatar.

Departementskonstituert avdelingsdirektør Torunn Skard utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Lisa Golden utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Erik Berger Husem utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Siv Kaspersen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Seniorskattejurist Henriette Strandskogen Hjort og seniorskattejurist Marius Pilgaard utnevnes til lovrådgivere i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Vegard Hole utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Politistasjonssjef Steinar Langholm konstitueres som politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og fram til og med 31. desember 2014.
(Pressemelding)

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter, inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2013.

Forlenget konstitusjon av Guri Kirsten Lenth som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2013.

Forlenget konstitusjon av Anders Blix Gundersen som statsadvokat ved Riksadvokatembetet, inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2013.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/17/EU om sammenkobling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/33 om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/53/EF om fastsettelse av standarder for kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon.

Undertegning av protokoll for å motarbeide ulovlig handel med tobakksvarer av
12. november 2012.

Justis- og beredskapsdepartementet
Endringer i instruks 19. august 2005 nr. 920 for Politiets sikkerhetstjeneste.

Endringer i alminnelig tjenesteinstruks for politiet 22. juni 1990 nr. 3963 (politiinstruksen).

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 3 Forskrifter)