Forsiden

Offisielt fra statsråd 28. mai 2021

I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om revidert finansieringsopplegg for Vegpakke Harstad i Troms og Finnmark.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 28. mai 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 205 S (2020-2021)
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) 
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 206 S (2020-2021)
Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(prosjektering av rehabilitering av Nationaltheatret)

Samferdselsdepartementet
Prop. 204 S (2020-2021)
Vegpakke Harstad i Troms og Finnmark – revidert finansieringsopplegg
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. mai 2021 til lov om midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19).
Lovvedtak 112 (2020-2021)  Lov nr. 44

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. mai 2021 til lov om endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse mv.).
Lovvedtak 108 (2020-2021)  Lov nr. 45

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mai 2021 til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse).
Lovvedtak 117 (2020-2021)  Lov nr. 46

Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 55 om endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling). Endringsloven trer i kraft 1. juli 2021 med unntak for del II, endringen i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister § 4-4 fjerde ledd, som foreløpig ikke trer i kraft.

Delt ikrafttredelse av lov 18. desember 2020 nr. 149 om endringer i arveloven (landbrukseiendommer i dødsbo mv.). Endringsloven del I, ny § 99 a i lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte, trer i kraft 1. januar 2022.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. mai 2021 til lov om endringer i lov om interkommunale selskaper mv. (fjernmøter og elektronisk signering av protokoller).
Lovvedtak 109 (2020-2021)  Lov nr. 47

Sanksjon av Stortingets vedtak 25. mai 2021 til lov om midlertidige regler i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av varighet).
(Lovvedtak 110 (2020-2021)  Lov nr. 48
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 27. april 2021 til lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.
Lovvedtak 98 (2020-2021)  Lov nr. 49
Loven, med unntak av endringen i § 56 av åndsverkloven § 118,
trer i kraft 1. juli 2021.

Bestemmelser i loven som krever beslutning på årsmøtet, får ikke anvendelse før avholdelse av første ordinære årsmøte etter 1. juli 2021. Plikten til å utarbeide åpenhetsrapport etter § 36 gjelder ikke for regnskapsår som er påbegynt før 1. juli 2021. Registreringsplikten i § 52 får ikke anvendelse før 1. september 2021.
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 18. mai 2021 til lov om endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova, friskolelova, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av lovene).
Lovvedtak 105 (2020-2021)  Lov nr. 50

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. mai 2021 til lov om endringer i foretakslovgivningen (gjennomføring av møter og geografiske tilknytningskrav).
Lovvedtak 111 (2020-2021)  Lov nr. 51

Delt ikraftsetting av endringsloven. Endringsloven del I (selskapsloven), del II (lov om statsforetak), del III (aksjeloven) med unntak av § 6-11 første ledd, del IV (allmennaksjeloven) med unntak av § 6-11 første ledd og § 6-36 andre ledd, del V (stiftelsesloven) med unntak av § 27 andre ledd, del VI (SE-loven), del VII (samvirkelova) med unntak av § 75, del VIII (finansforetaksloven) og del IX, trer i kraft 1. juni 2021.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 fastsettes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 fastsettes.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4. Delegasjon av myndighet

Klima- og miljødepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) § 48 a tredje ledd til Klima- og miljødepartementet.

5. Styrer og utvalg mv.

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for Tariffnemnda for perioden 1. juni 2021 – 31. mai 2024.

Dommer Lucy Terese Smith Ulseth, Oslo (leder)
Professor Steinar Holden, Bærum (nøytralt medlem)
Professor Giuditta Cordero-Moss, Oslo (nøytralt medlem)
Advokat Kurt Weltzien, Nordre Follo, Næringslivets hovedorganisasjon
Avdelingsleder Knut Fredrik Bodding, Moss, Landsorganisasjonen i Norge

Varamedlemmer:
For Kurt Weltzien: Advokat Margrethe Meder, Oslo, Næringslivets hovedorganisasjon
For Knut Fredrik Bodding: Advokat Andreas Van den Heuvel, Oslo, Landsorganisasjonen i Norge
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Øystein Børsum oppnevnes til andre nestleder av Norges Banks hovedstyre med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Øystein Børsum oppnevnes til andre nestleder av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache oppnevnes til første nestleder av Norges Banks hovedstyre med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Se pkt. 7 Utnevnelser mv.)
(Nyhetssak)

6. Klagesaker mv.

Klima- og miljødepartementet
Klage frå Rolv Christian Topdahl over Klima- og miljødepartementet sitt vedtak 23. februar 2021 om avslag på krav om innsyn i dokumentet under journalpost 14/1134-1. Klagen blir ikkje teken til følgje.

7. Utnevnelser mv.

Statsministerens kontor
Seniorrådgiver Håvard Damberg Sandvik konstitueres som statssekretær for statsminister Erna Solberg fra og med 31. mai til og med 13. august 2021 og fra og med 9. september til og med 6. oktober 2021, hvor statssekretær Audun Rødningsby etter planen skal avvikle foreldrepermisjon.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Kinshasa, Den demokratiske republikken Kongo, Jon-Åge Øyslebø tillike til ambassadør i Brazzaville, Republikken Kongo.

Utnevning av underdirektør Marit Gjelten til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Åremålsbeskikkelse av sjeføkonom Øystein Børsum som visesentralbanksjef med særskilt ansvar for Statens pensjonsfond utland for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 
(Se pkt. 5 Styrer og utvalg mv.)
(Nyhetssak)

8. Andre saker

Statsministerens kontor
Overføring av forvaltningsansvaret for lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte § 99 a fjerde og femte ledd fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet.  
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2021.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn og produktsamsvar.

Helse- og omsorgsdepartementet
Bevilgning i statsbudsjettet for 2021 under kap. 710, post 23, kan overskrides med utgifter inntil 625 mill. kroner for å kunne gjøre innkjøp av koronavaksiner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen vedtas.
(Nyhetssak)