Offisielt fra statsråd 7. februar 2014

I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt en kommisjon for å vurdere produktivitetsutviklingen i Norge og foreslå konkrete tiltak som kan øke produktiviteten.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. februar 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Lov 14. juni 2013 nr. 42 om endringer i forvaltningsloven trer i kraft straks.

2. Forskrifter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften).

3. Styrer, utvalg

Finansdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til en kommisjon som skal vurdere norsk produktivitetsutvikling og foreslå konkrete tiltak som kan øke produktiviteten:

Professor Jørn Rattsø (utvalgsleder), Trondheim
Professor Kjell Gunnar Salvanes, Bergen
Professor Peter Birch Sørensen, Danmark
Ambassadør Tore Eriksen, Oslo
Direktør Marianne Andreassen, Oslo
Direktør Simer Vier Simensen, Oslo
Forretningsfører Hans Olav Karde, Tromsø
Konkurransedirektør Christine Benedichte Meyer, Bergen
Styreleder og selvstendig næringsdrivende Siri Beate Hatlen, Bærum
Seksjonsleder Anne May Mauritzen, Stavern
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til Statens seniorråd for å fremme aktiv og sunn aldring 2014 – 2017:

Wenche Frogn Sellæg, Overhalla, leder
Erik Råd Herlofsen, Oslo, nestleder
Carl I. Hagen, Oslo, medlem
Tora Aasland, Bryne, medlem
Rita Lekang, Bodø, medlem
Hans Olav Tungesvik, Etne, medlem
Turid Wickstrand Iversen, Drammen, medlem
Ole Mathis Hetta, Stavanger, medlem
Eva Khan, Oslo, medlem
Liv Thun, Steinkjer, medlem

Justis- og beredskapsdepartementet
Endring av oppnevningsperiode for jordskifterettsleder Ragnhild Sæhlie Jetlund og førsteamanuensis Øystein Jakob Bjerva som varemedlemmer og jordskifterettsleder Ivar Øygard som medlem av Innstillingsrådet for dommere.
Oppnevningsperioden skal være fra og med 1. januar 2014 til og med 31. desember 2017.

4. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Fosen Naturvernforening over Olje- og energidepartementets vedtak 26. august 2013 om utvidelse av maksimal installert effekt for Kvenndalsfjellet vindkraftverk fra 100 MW til 120 MW. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Arbeids- og sosialdepartementet
Seniorrådgiver Erik Dæhli utnevnes til underdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet
Seniorrådgiver Anne Line Wold utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet
Seniorrådgiver Willy Grepstad og seniorrådgiver Anita Christoffersen utnevnes til underdirektører i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Vidar Helgesen som settestatsråd for utenriksminister Børge Brende ved behandlingen av saker som berører stiftelsen Senter for nordområdelogistikk, der Brende på grunn av sin tilknytning til Felix Tschudi er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Bent Høies ektefelle Dag Terje Solvang ved reise til De Paralympiske Leker i Sotsji 13. – 16. mars 2014.

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsbeslutning 2011/633/EU om grunnleggende krav til infrastrukturregisteret for jernbane.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 75/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 995/2010 av 20. oktober 2010, kommisjonsforordning (EU)
nr. 363/2012 av 23. februar 2012 og kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)
nr. 607/2012 av 6. juli 2012 om fastsettelse av forpliktelser for markedsdeltakere som bringer tømmer og treprodukter i omsetning, kan bli bindende for Norge.

Finansdepartementet
Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Dei Foreinte Arabiske Emirater om opplysningar i skattesaker.

Justis- og beredskapsdepartementet
Stokke og Tjøme lensmannsdistrikter slås sammen med Tønsberg politistasjon slik at politistasjonens primærområde utvides med Stokke og Tjøme kommuner, og slik at de sivile gjøremål for disse kommunene ivaretas av Tønsberg og Nøtterøy namsfogdkontor.

Olje- og energidepartementet
Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel under «tildeling i forhåndsdefinerte områder 2013» i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 3-3.

Stardalen Kraft AS gis konsesjon for bygging av Stardalen Kraftverk i Jølster kommune i Sogn og Fjordane.
(Pressemelding)