Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 1. mars 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken.

Statsråd vart halde på Oslo slott 1. mars 2013. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 68 S (2012-2013)
Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 200/2012 av 26. oktober 2012 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømerket (miljømerkeforordninga)

Forsvarsdepartementet

Meld. St. 14 (2012-2013)
Kompetanse for en ny tid
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Meld. St. 13 (2012-2013)
Ta heile Noreg i bruk
Distrikts- og regionalpolitikken
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Prop. 67 L (2012-2013)
Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 69 L (2012-2013)
Endringer i ekomloven
(Pressemelding)

 

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Nærings- og handelsdepartementet

Lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar skal gjelde frå 1. april 2013.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

 

3. Forskrifter

Nærings- og handelsdepartementet

Forskrift om overgangsreglar til lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar blir fastsette.
Forskrift til patentstyrelova blir fastsett.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

 

4. Styrer, utval m.m.

Arbeidsdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppneves til Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2013 til 29. februar 2016:

I. Som faste nøytrale medlemmer:
Sorenskriver Stein Husby, Kongsberg
Direktør Anne-Britt Evensen Norum, Oslo
Professor Steinar Strøm, Oslo

II. Som representant for arbeidstakerinteresser etter lønnsnemndloven:
Nestleder i Landsorganisasjonen i Norge, Tor-Arne Solbakken, Rygge

Personlige varamedlemmer:

 1. Nestleder Gerd Kristiansen, Tromsø
 2. Førstesekretær Ellen Stensrud, Lørenskog
 3. Forbundsleder Trine Lise Sundnes, Oslo
 4. Sekretær Kristian Tangen, Trondheim 

III. Som representant for arbeidsgiverinteresser etter lønnsnemndloven:
Forhandlingsdirektør Rolf Negård, Oslo

Personlige varamedlemmer:

 1. Direktør Carl E. Rønneberg, Oslo
 2. Advokat Elisabeth Lea Strøm, Oslo
 3. Direktør Siri Bergh, Oslo (ny)

IV. Som representant for tjenestemannsinteresser etter tjenestetvistloven:
Leder LO Stat Tone Rønholdtangen, Nes

Personlig varamedlem:

Leder i Norsk Tjenestemannslag John Leirvaag, Oslo

V. Som representant for statens interesser etter tjenestetvistloven:
Statens personaldirektør Merethe Foss Liverud, Oslo

Personlige varamedlemmer:

 1. Assisterende personaldirektør, Per Kristian Knutsen, Oslo
 2. Fagdirektør Grete Antonie Jarnæs, Oslo
 3. Fagdirektør Ingrid Haugen, Oslo
 4. Avdelingsdirektør Håkon Tandstad, Oslo (ny)

Justis- og beredskapsdepartementet

Professor Anne Britt Flemmen, Tromsø, oppnevnes som medlem av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. mars 2013 til og med 29. februar 2016.

 

5. Klagesaker m.m.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klage fra Polargodt AS over Fiskeri- og kystdepartementets avslag 27. september 2012 på søknad om støtte til mottaksanlegg for sel til Polargodt AS. Klagen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Radøy kommune over Olje- og energidepartementets vedtak 22. juni 2012 om konsesjon til BKK Nett AS for bygging og drift av ny 300 (420) kV kraftledning mellom Kollsnes og Mongstad i Hordaland. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra grunneiere i Radøy, Lindås og Øygarden over Olje- og energidepartementets vedtak 22. juni 2012 om konsesjon til BKK Nett AS for bygging og drift av ny 300 (420) kV kraftledning mellom Kollsnes og Mongstad i Hordaland. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Folkeaksjonen mot 300 (420) kV luftspenn i Nordhordland over Olje- og energidepartementets vedtak 22. juni 2012 om konsesjon til BKK Nett AS for bygging og drift av ny 300 (420) kV kraftledning mellom Kollsnes og Mongstad i Hordaland. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Norges Miljøvernforbund over Olje- og energidepartementets vedtak
22. juni 2012 om konsesjon til BKK Nett AS for bygging og drift av ny 300 (420) kV kraftledning mellom Kollsnes og Mongstad i Hordaland. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Naturvernforbundet i Nordhordland over Olje- og energidepartementets vedtak 22. juni 2012 om konsesjon til BKK Nett AS for bygging og drift av ny 300 (420) kV kraftledning mellom Kollsnes og Mongstad i Hordaland. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Åse Eriksen og Roger Gjerstad over Olje- og energidepartementets vedtak 22. juni 2012 om konsesjon til BKK Nett AS for bygging og drift av ny 300 (420) kV kraftledning mellom Kollsnes og Mongstad i Hordaland. Klagen tas ikke til følge.

 

6. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Klimarådgiver Ellen Øseth utnevnes til statssekretær for statsråd Bård Vegar Solhjell.

Kommunalråd Cecilie Bjelland utnevnes til statssekretær for statsråd Anniken Huitfeldt. 

Rektor Hugo Bjørnstad utnevnes til statssekretær for statsråd Lisbeth Berg-Hansen.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Avdelingsdirektør Astrid Emilie Helle utnevnes til Norges faste representant til Europarådet i Strasbourg, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorådgiver Thomas Hauff utnevnes til ambassadør i Bern, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Harald Neple utnevnes til Norges faste representant ved Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) og Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Genève, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Wenche Jørgensen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Arne Bjørnstad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Petter Nedrås Falkung utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Harald Johansen utnevnes til underdirektør i Forsvars-departementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberst Torgeir Gråtrud utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Ekspedisjonssjef og leder for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Marianne Vollan utnevnes til direktør for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Til toppen