Offisielt frå statsrådet 1. desember 2023

I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag til ny saldering av statsbudsjettet for 2023.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 1. desember 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 30 S (2023-2024)
Ny saldering av statsbudsjettet 2023

Relatert: 

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2023 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (forskriftshjemmel om lovens anvendelse for dykkeoperasjoner)

Lovvedtak nr. 2 (2023-2024) Lov nr. 86.

Loven trer i kraft 1. juli 2024. 

Grunnlag for saka:

Delt ikraftsetting av lov 7. mai 2021 nr. 29 om endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing).

Følgende trer i kraft 1. juli 2024:

Endringsloven del I (arbeidsmiljøloven) § 1-2 andre ledd bokstav a for så vidt gjelder dykkeoperasjoner.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om beredskapslovens anvendelse for Svalbard fastsettes.

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Tomas Norvoll gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Tonje Brenna i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og utnevnes på ny til statssekretær for statsråd Karianne Oldernes Tung i Kommunal- og distriktsdepartementet. Endringen skjer med virkning fra 1. desember 2023 kl. 12.00.

Relatert:

5. Styrer og utval

Finansdepartementet

Oppnevning av medlemmer til Rådet for Statistisk sentralbyrå.

Leder:
Førsteamanuensis Birger Vikøren, Oslo

Nestleder:
Pensjonist Jørgen Elmeskov, København

Medlemmer:
Professor Grete Brochmann, Oslo
Forskningssjef Wenche Dramstad, Ås
Viserektor Oddrun Samdal, Bergen
Konserndirektør Astrid Undheim, Trondheim
Virksomhetsleder Helge Veum, Ålesund

6. Andre saker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Direktiv (EU) 2019/789 om fastsettelse av regler for utøvelsen av opphavsrett og nærstående rettigheter som får anvendelse på visse nettbaserte overføringer fra kringkastingsforetak og videresending av radio- og fjernsynsprogrammer, og om endring av rådsdirektiv 93/83/EØF.
  • Direktiv (EU) 2019/790 om opphavsrett og nærstående rettigheter i det digitale indre marked, og om endring av direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Forordning (EF) 391/2009 av 23. april 2009 om felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip.

Noreg deltek, med atterhald om samtykke frå Stortinget, i avgjerda i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av:

  • Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1149 av 20. juni 2020 om innføring av ei europeisk arbeidsmarknadsstyresmakt.

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim som settestatsråd for utenriksminister Espen Barth Eide ved behandling av saker som gjelder utnevnelse, ansettelse og andre personalsaker knyttet til Andreas Gaarder, der Eide på grunn av sin relasjon til Gaarder er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.

Relatert: