Offisielt frå statsrådet 1. november 2019

I statsrådet i dag ble det vedteke at lovendringar om avvikling av prinsippet om eitt statsborgarskap trer i kraft 1. januar 2020.

Statsråd vart halde på Oslo slott 1. november 2019. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 7 S (2019-2020)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 210/2019 av 27. september 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2017/625 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler (kontrollforordningen)
(Nyheitssak) 

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 10 L (2019-2020)
Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019)
(Nyheitssak)

Barne- og familiedepartementet
Prop. 8 LS (2019-2020)
Endringer i markedsføringsloven mv.
(gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394
(Nyheitssak) 

Kunnskapsdepartementet
Prop. 9 L (2019-2020)
Endringer i universitets- og høyskoleloven
(vilkår for statstilskudd til private høyskoler)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 22. oktober 2019 til lov om endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)
Lovvedtak 1 (2019-2020)  Lov nr. 71
Loven trer i kraft straks.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Kunnskapsdepartementet
Lov 20. desember 2018 nr. 121 om endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap) trer i kraft 1. januar 2020.
(Nyheitssak)

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Ordfører Geir Inge Sivertsen utnevnes med virkning fra 4. november 2019 som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet.  
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av statsadvokat Erik Marthinussen og politiadvokat Andreas Strand til statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Kari Hangeland Buvik som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. januar 2020 og inntil videre, dog ikke ut over 30. april 2020.

Konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Bergny Helene Cammermeyer Ofstad som tingrettsdommer ved Øst-Finnmark tingrett i to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Høyesterettsdommer Clement Endresen innvilges avskjed i nåde etter søknad, med virkning fra 1. november 2019.

Samferdselsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Gry Hamarsland til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av avdelingsdirektør Monica Auberg til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

5. Andre saker

Finansdepartementet
Undertegning av en avtale mellom Kongeriket Norges regjering og regjeringen i Hongkong spesielle administrative region av Folkerepublikken Kina om unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til inntekt og forebygging av skatteunndragelse og skatteomgåelse.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Ghana for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Undertegning av en protokoll om endring av overenskomst mellom Norge og Belgia for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter på inntekt og for å forebygge skatteunndragelse, undertegnet i Oslo 23. april 2014.