Offisielt frå statsrådet 12. februar 2021

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Perspektivmeldingen 2021" lagt fram.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 12. februar 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Statsministerens kontor
Meld. St. 15 (2020-2021)
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2019-2020

Finansdepartementet
Meld. St. 14 (2020-2021)
Perspektivmeldingen 2021
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 84 L (2020-2021)
Endringer i legemiddelloven og apotekloven (bytte av biologiske legemidler i apotek)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 82 L (2020-2021)
Endringer i utlendingsloven
(lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak)

Prop. 83 L (2020-2021)
Endringer i utlendingsloven
(nytt tiltak ved brudd på utlendingsloven m.m.)

Prop. 85 S (2020-2021)
Etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 81 L (2020-2021)
Endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale møter, elektronisk kommunikasjon mv.)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. februar 2021 til og med 14. mars 2021 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen fastsettes.
(Nyheitssak)

4. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av avdelingsdirektør Sofie Nystrøm som direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av politiinspektør May-Britt Erstad til statsadvokat ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Kristine Knutsen-Berge som statsadvokat ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter fra 1. mai 2021 og inntil videre, dog ikke ut over 31. desember 2021.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl som statsadvokat ved Økokrim fra 1. april 2021 og inntil videre, dog ikke ut over 30. september 2021.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet
Godtakelse av erklæringen fra visse europeiske regjeringer om utnyttingsfasen for bærerakettene Ariane, Vega og Sojus fra Guyana romsenter.

Nærings- og fiskeridepartementet
Opprettelse av Eksportfinansiering Norge som en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 12. februar 2021.
(Nyheitssak)