Offisielt frå statsrådet 15. april 2020

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid" lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. april 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Forsvarsdepartementet
Prop. 78 S (2019-2020)
Investeringar i Forsvaret
(Nyheitssak)

Meld. St. 15 (2019-2020)
Også vi når det blir krevet
Veteraner i vår tid
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 75 L (2019-2020)
Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven)
(Nyheitssak)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 79 L (2019-2020)
Endringer i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven (strafferamme og administrative reaksjoner)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. april 2020 til lov om endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.)
Lovvedtak 69 (2019-2020)  Lov nr. 19